INFORMATION

Senast ändrad: 3 mar, 2023

Student 2023
Fredag 9 juni, kl 14.00 är det dags för utspring för våra studenter.

Byte av kurs/program/studieinriktning

Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller valbara kurser vänder du dig till din mentor som hjälper dig att byta hos skolans studie- och yrkesvägledare.

CSN

Studiebidrag är pengar du får från CSN när du går på gymnasiet och studerar på heltid (för elever under 20 år). Studiebidraget utbetalas sista bankdagen i varje månad. Gäller ej elever som fortfarande har barnbidrag. Studiebidraget utbetalas under tio månader (september – juni) och kommer automatiskt när du börjar skolan. Extra tillägg kan sökas och prövas gentemot elevens och föräldrarnas ekonomi. Blanketter finns hos skolans kurator. Observera att studiebidraget kan komma att dras in vid hög frånvaro.

Drogpolicy

Det är förbjudet att använda alkohol, tobak, narkotika och andra droger i skolan. Drogpolicyn, som delas ut vid skolstart, ska undertecknas av elev och målsman.

Elevinflytande

Elevkåren utgörs av valda representanter och ska tillvarata elevernas intressen; t ex upplägg av skolarbetet, den inre och yttre miljön på skolan och gemensamma aktiviteter. I gymnasieskolan ska det i varje klass utses en klassrepresentant. Denna representant deltar vid elevkårens möten. Klassrådet består av mentor och klassens elever. Protokollfört klassråd ska genomföras varje termin. Elev- och personalrepresentanter från gymnasieskolan och vuxenutbildningen träffas tre gånger per termin. Där behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet. Elevskyddsombud ska utses, minst två per program. Deras uppgift är bland annat att aktivt delta i skyddsronderna. Dessa genomförs regelbundet för att säkerställa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Försäkring

Alla elever är försäkrade under sin skoltid. Om en skada inträffar skall detta anmälas till försäkringsbolaget

Till försäkringsbesked >>

Inackorderingsbidrag
Elev under 20 år ansöker om inackorderingsbidrag i sin hemkommun
Ledighet

Behöver elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet får mentor bevilja sådan högst tre dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Längre ledighet än fem dagar under ett läsår beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Den beviljas av rektor. All ansökan om ledighet lämnas till mentorn. Blankett finns på expeditionen. Ansökan om ledighet ska lämnas senast en vecka i förväg. Ledighet beviljas aldrig vid nationella provdagar. Skolan erbjuder ingen ”extra service” i form av t ex särskild handledning, uppföljning eller skrivtillfälle utan eleven ansvarar själv för sina studieresultat till följd av frånvaron.

Likabehandlingsplan

Alla elever och personal är ansvariga för att verka mot och ingripa vid mobbning och kränkande särbehandling. Likabehandlingsplanen finns på Schoolsoft men kan också laddas hem nedan.

Till likabehandlingsplan >>

Ordningsregler
 1. Bete dig mot andra som du själv vill bli bemött. Tänk efter hur du själv vill att andra ska bete sig mot dig och bete dig sedan så mot andra.
 2. Behandla dina klasskamrater, lärare och annan skolpersonal med respekt.
 3. Ta med dig nödvändigt material och kom i tid. Ta ansvar för dina studier!
 4. Varje lärare bestämmer om mobiltelefon får tas med på lektionen.
 5. Använd matkort och håll mattiderna.
 6. Följ separata regler för användning av skolans datorer.
 7. Var rädd om all egendom i skolan. Håll snyggt i klassrum och uppehållsutrymmen. Efter
  sista lektionen skall stolar sättas upp på borden. Glöm inte att stänga fönster och dörrar.
 8. Du ansvarar själv för dina värdesaker. Undvik att förvara värdesaker i klassrummet. Skolan
  har ingen försäkring som täcker förstörda eller bortkomna kläder och andra tillhörigheter.
 9. Skolan är en rökfri miljö. Tobakslagen säger att”rökning är förbjuden i lokaler som är
  avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom.
  Förbudet gäller även skolgårdar och motsvarande områden utomhus.”
 10. På skolan råder totalt förbud mot att fotografera och filma. (Brottsbalken 4 kap §6a)
Sjukanmälan

Anmälan om sjukfrånvaro ska ske senast kl 09.20 via Schoolsoft. Vid beräknad sjukfrånvaro mer än en dag, kan detta meddelas redan första dagen. Förälder/vårdnadshavare sjukanmäler elever under 18 år. Elev som insjuknar under dagen anmäler till undervisande lärare eller mentor. Träffas ej dessa görs anmälan till skolans expedition. Elever över 18 anmäler frånvaro via Schoolsoft. Sjukintyg krävs vid frånvaro mer än en vecka och vid upprepad korttidsfrånvaro.

Skolmat

I skolans matsal serveras lunch mellan klockan 11.30 – 13.00.

Maten på gymnasiet är helt avgiftsfri för eleverna. 
Båstads kommun erbjuder:
 • Hemlagad mat av kvalitetssäkrade råvaror. Exempelvis kött från djur där vi ställt djurskyddskrav och råvaror utan onödiga tillsatser.
 • Tre varmrätter dagligen, varav en vegetarisk och en soppa.
 • MSC märkt fisk
 • Potatis från Bjäre
 • Bjärekyckling 3-4 ggr per år.
 • Salladsbuffé med säsongens grönsaker, rotfrukter, baljväxter m.m. Vissa ekologiska.
 • Hembakat färskt bröd dagligen, pålägg vissa dagar
 • Ekologisk mjölk och vatten med och utan kolsyra.

 

Vid behov av specialkost ska en särskild blankett fyllas i. Blanketten finns på expeditionen.

Utvecklingssamtal

Mentorerna ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Samtalet ska ge elever och vårdnadshavare insyn och delaktighet i hur eleven utvecklas. Elevens individuella studieplan utgör den röda tråden i samtalet.