Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism, 200 YH poäng

Att skapa en hållbar turism som främjar lokal kultur och lokala produkter samt skapar arbetstillfällen är ett av de globala målen ur FN:s Agenda 2030. För att lyckas med detta krävs kunskap och den får du hos oss!

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med natur- och kulturturism med inriktning på en hållbar utveckling av näringen och dess produkter. I utbildningen fokuserar vi på hållbarhet inom tre områden; miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Du får den kunskap som behövs för att arbeta med utomhusturism, antingen i ett företag, på en destination eller som egen företagare. 
Utbildningen ger dig kunskap om turismnäringen i stort men fokus ligger på aktivitetsbaserad turism inom natur och kultur, vandring, cykling, ridning, klättring, kayaking….Listan kan göras lång!  Ansökan för kursstart hösten 2019 är nu stängd. 

Ring gärna 0431-772 18 för mer info!

Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism

Senast ändrad: nov 13, 2019

Intresset för den svenska naturen ökar hela tiden, genom vår unika allemansrätt och våra skyddade områden är Sverige attraktivt både nationellt och internationellt. När värdefulla natur- och kulturområden blir attraktioner för friluftsliv,turism och besöksnäring bidrar man också till lokal utveckling genom att skapa arbetstillfällen och främjande av lokal kultur och lokalaprodukter. Men en ökande turism innebär också ett ökat tryck på dessa områden och för att kunna arbeta med att minska denegativa effekterna och skapa hållbarhet krävs kunskap. 
Därför kom denna utbildning till, det finns ett behov i näringen som dessutom kommer att öka när intresset för Sverige blir större. 

Utbildningen är skapad tillsammans med branschen och ger dig kunskapen som behövs  för att arbeta med hållbar natur – och kulturturism.
Efter utbildningen kanske du startar eget företag eller så jobbar du med utveckling på en destination, kanske hjälper du företag att utveckla sina produkter, du samordnar utvecklingsprojekt eller så hittar vi dig som destinationscoach i någon av Sveriges kommuner. Möjligheterna efter avslutad utbildning är många, du väljer!

Samtliga kurser under utbildningen har en kurshandledare från näringen som tillsammans med gästföreläsare ser till att du får den kunskap och förståelse för näringen som du behöver. 

 

KURSINNEHÅLL

Hållbar natur. och kulturturism 25 YH-poäng

 Under första delkursen får du en grundläggande översikt av turistbranschen i Sverige, med särskilt fokus på utomhusturism inom natur och kultur. Du får en introduktion till företagsekonomi och kunskap i att genomföra omvärldsanalyser och bedöma omvärldsfaktorer ur politiskt, ekonomiskt, socialt och tekniskt perspektiv, i förhållande till de mål som finns i Agenda 2030. Vi går igenom lagar och regler så som allemansrätt, miljö- och naturskydd och hur man kan använda kulturmiljöer och känsliga naturområden.

Att bedriva outdoor-turism, 35 YH-poäng

En kurs som fokuserar på företagets roll i den utomhusbaserad turismen och aktiviteter inom ramen för hållbar natur- och kulturturism, med betoning på ”soft adventure”. Särskilt fokus läggs vid gruppledarskap och värdskap, certifieringar och säkerhetsfrågor, tillståndsansökningar och försäkringsfrågor. Vidare diskuteras olika aktörers roller och betydelse, såsom myndigheters roll för såväl tillståndsgivning som utveckling av kommersiella aktiviteter och verksamheter inom området.

Att utveckla destinationer och koncept, 35 YH-poäng

 Du får kunskap i att utveckla koncept och destinationer med fokus på hållbar utomhusbaserad natur- och kulturturism. Förutsättningar för hållbara tjänster och produkter studeras, liksom metoder för målgruppsanalyser och besökares olika förutsättningar och behov. Särskilt fokus ägnas åt hur verksamheter och produkter kan utvecklas på ett sätt som främjar lokal social och ekonomisk utveckling, och som skapar arbetstillfällen på orten. Vi pratar om betydelsen av besöksnäringen och hur samverkan är viktigt för en levande landsbygd och hur verksamheter inom området kan bidra till att öka förutsättningarna att ta hand om och utveckla intressanta kulturhistoriska miljöer. Du får generell kunskap kring hur man arbetar med digitalmarknadsföring med särskilt fokus på storytelling som strategi. Du får också kunskap i presentationsteknik.

Kvalitetssäkring och hållbarhet, 25 YH-poäng

Kursen ger dig fördjupad kunskap om turismens effekter och miljöfrågor samt andra hållbarhetsfrågor i verksamheter, vid event samt avseende produkter och tjänster. Du lär dig att identifiera och utvärdera hållbara verksamheter inom besöksnäringen och kompetens i att utifrån en bedömning av befintliga förhållanden strukturera arbetet och uppfylla kunders och övriga intressenters hållbarhetskrav. Vidare studeras hur miljö- och kvalitetsarbete kan bedrivas på lokal nivå, inom verksamheter eller i samverkan med andra

Företagsekonomi och marknad, 40 YH-poäng

Kursen ger dig kunskap i företagande och verksamhetsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom besöksnäringen. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper om företagsekonomiska modeller, marknadsföring och vad som påverkar lönsamheten i en verksamhet. Områden som affärsplanering, budgetering, förståelse av bokföring, samt prissättning och Revenue Management är viktiga under kursen. Hållbart företagande, socialt ansvarstagande och kopplingen till profilering, branding och employer branding studeras, liksom förutsättningarna för en lyckad marknadskommunikation. Vi studerar också hur egna och andras resurser kan hanteras så att lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas för att uppnå resurseffektivitet och goda verksamhetsresultat. Du får också inblick i hur digitala säljstöd och IT-baserade marknadsföringssystem kan användas för att framtidssäkra en verksamhet.

LIA , 35 YH-poäng

 Under LIA-perioden ska du under handledning omsätta dina kunskaper från undervisningen i skolan praktiskt. Du kan under LIA perioden utveckla en egen verksamhet eller göra din praktik i en befintlig verksamhet. En kurs där du får fördjupad insikt i branschen och kan omsätta din kunskap i praktiken.

Examensarbete, 10 YH-poäng

 Under denna kurs ska du omsätta dina kunskaper från undervisningen och din LIA-period till en rapport eller affärsutvecklingsplan för: ditt eget företag, en ny verksamhet, eller någon befintlig verksamhet. Kursen tar utgångspunkt i tidigare kursers mål och syften, samt tillämpbara delar av Agenda 2030.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande):

  • Engelska 6
  • Matematik 2

Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Reell kompetens

Kartläggning av reell kompetens sker via bedömning av kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits genom tidigare arbetslivs- och livserfarenhet. Detta kan ske om sökanden saknar formella intyg som en gymnasieexamen. Oavsett hur den sökande har tillägnat sig sin kompetens, kan bedömningen av reell kompetens genomföras utifrån dokumentation som den sökande skickar in och/eller utifrån tester Akademi Båstad Yrkeshögskola genomför. Dokumentationen kan vara t.ex. intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Bedömning av reell kompetens via behörighetsprov, kan göras på olika sätt, såväl skriftligen som muntligen, t.ex. genom att den sökande löser ett case eller genomför ett teoretiskt prov.  Allt dokumenteras noga och ämneskompetent personal bedömer om den studerande har de kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar behörighetskraven.

Urval

Urvalsgrunderna är branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet samt särskilt prov. Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer då att kallas till särskilt prov.

Särskilt prov

Det särskilda provet består av tre delar: Syftet med särskilt prov är att bedöma individens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.  Särskilt prov består av:

  1. TEORETISKT PROV, max 20 p.

Skriftligt prov med frågor inom matematik, svenska, engelska och branschkunskap. Testtiden är 25 min. Provet omfattar 20 poäng.

  1. PRAKTISKT PROV, max 10 p.

Ett case som speglar branschen. Uppgiften rör områdena matematik, svenska, engelska och branschkunskap samt ska spegla den sökandes problemlösningsförmåga.  Antagningspersonal bedömer de sökande, utifrån en mall framtagen av ledningsgruppen.

  1. INTERVJU, max 20 p.

Vid intervjun kartläggs den sökandes branschkunskap, språkförmåga gällande svenska samt färdigheter inom områdena problemlösning, affärsmannaskap, kommunikation och ledarskap. Intervjun dokumenteras i ett bedömningsprotokoll.

Utbildningsperiod och utbildningsort

Utbildningsperioden är september 2019 – oktober 2020, studietakt 75% Utbildningsort är Båstad.
Annika Borgelin

Annika Borgelin

Projektledare för projektet "Aktiv livsstil Båstad Bjäre"

Bosse Säll

Drumlin Ecokonsult AB

Camilla Jönsson

Camilla Jönsson

Vice ordförande i föreningen Mitt Skåne och Linderödsåsens Turism samt egen företagare inom besöksnäringen

Catarina Arvidsson

Steninge vandrarhem

Daniel Åberg

Förvaltare och platschef Kullabergs Naturreservat

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Johan Delfalk

Johan Delfalk

Guide- projektledare- delägare, Adventura

Johanna Ramel

Johanna Ramel

Öveds Kloster

Madelene Larneby

Projektledare och utbildare, Larneby.com

Matts Skagshöj

Matts Skagshöj

Utbildare och konsult inom Strategisk kommunikation och konceptutveckling

Sofie Bromée

Sofie Bromée

Projektledare, Event in Skåne

Sofie Karlsborn

Sofie Karlsborn

Miljöstrateg

Ansökan

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.

Tryck här för att göra din ansökan!