Arbetsledare – specialisering trädgård, 120 YH-poäng

En utbildning för dig som vill vara med och leda trädgårdsbranschen in i framtiden! För att motsvara framtidens ökade krav på arbetsledare med spetskompetens krävs utbildning. Utbildningen ger dig kunskap om arbetsprocesser som genomsyrar alla nivåer för att motsvara kompetensbehovet för att arbeta som arbetsledare med specialisering på trädgård. Utbildningen startade i januari 2018. 

Arbetsledare – specialisering trädgård

Senast ändrad: sep 11, 2019


Välutbildade arbetsledare inom trädgårdsbranschen är en bristvara. Utbildningens mål är att du ska utveckla kompetens för att leda personal och verksamheter inom trädgård. Utbildningen ger dig rätt verktyg för att bli en god ledare inom trädgårdsbranschen i allmänhet och med tyngdpunkt på skötsel av utemiljöer och trädgårdsanläggning.

Utbildningen är en spetsutbildning och ger dig en fast grund att stå på i din vidare karriär som arbetsledare inom trädgårdsbranschen. Den är specifikt utformad utifrån gröna sektorns behov mycket tack vare trädgårdsbranschens engagemang. Vi har en avancerad och genomtänkt spetsutbildning där branschens aktualitet styr kursupplägget.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom arbetsledning.

Yrkeshögskoletbildningen Arbetsledare – specialisering trädgård drivs i nära samarbete med Sveriges gröna sektor. Branschen är med i ledningsgruppen och vi utbildar det branschen vill ha.

Utbildningen pågår under knappt ett och ett halvt år på halvfart och distans. Detta möjliggör att du som studerande kan kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Utbildningsträffarna sker i Båstad, två-tre dagar per träff. Totalt 6 träffar. Mellan träffarna arbetar du som studerande med projekt och instuderingsuppgifter på distans – både enskilt och i mindre grupper.

KURSINNEHÅLL

Att leda personal, 30 YH-poäng

En av de viktigaste uppgifterna för en arbetsledare är att leda den personal man ansvarar för på ett positivt och engagerat sätt. Huvudsyftet med kursen är att de studerande ska utveckla kompetens att leda medarbetare. Efter avslutad kurs ska de studerande kunna identifiera och analysera kommunikationens och ledarskapets betydelse för en grupps effektivitet och utveckling. Kursen behandlar team och teamutveckling. De studerande ska också ha fått verktyg som stöttar dem i att öka medarbetarnas delaktighet och vilja att ta ansvar. Kursen redogör för processer i samspelet mellan människor och skapar förståelse för värdet av en verkningsfull kommunikation i att leda personal. Målet är också att den studerande ska ha ett fortsatt intresse att ta till sig nya råd och rön i ämnet.

Juridik för arbetsledare inom trädgård, 20 Yh-poäng

Trädgårdsbranschen styrs av en mängd olika lagar och andra bestämmelser. Dessutom finns det många andra juridiska dokument som påverkar branschen. Dessa måste en arbetsledare ha god insikt i. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska vara väl bevandrad i lagar och andra juridiska dokument som styr trädgårdsbranschen. Att ha kompetens att förstå och använda aktuella styrdokument för arbetsledning och entreprenadjuridik inom trädgårdsbranschen med fokus på arbetsledarrollen och dennes ansvar.

Kvalitet och miljö, 20 YH-poäng

För att kunna skapa ett hållbart samhälle, i vilket företagandet är en viktig del, krävs det goda kunskaper i hur kvalitet och miljö påverkar utvecklingen i den riktningen. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska arbeta kvalitets- och miljöfokuserat och förstå värdet av att arbeta på ett sådant sätt. Målet är också att den studerande ska ha kompetens för att kunna driva kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder på sitt företag samt ha ett fortsatt intresse för att ta till sig nya rön, råd och anvisningar inom området. Kursen ska ge kompetens att stärka företagets konkurrensförmåga inom kvalitets- och miljöområdet genom att tillämpa miljöledningssystemets funktioner i praktiken.

Upphandling och kalkylering, 30 YH-poäng

Kursen behandlar byggprocessens olika skeenden där arbetsledaren ofta är nyckelpersonen i de olika faserna i en skötsel- eller anläggningsentreprenad. Kursen ska ge god kunskap om byggprocessens olika faser. Kursen ska även ge fördjupande kunskaper för att skapa förutsättningar att bli skicklig i att analysera anbud och kalkylera, skriva offerter, prissätta, göra kapacitetsanalyser, planera arbetet och driva projekt samt följa upp. Målet är att den studerande ska ha kompetenser för att hantera och leda byggprocessens olika faser i en skötsel- eller anläggningsentreprenad.

LIA – arbetsledning, 20 YH-poäng

I denna LIA-kurs ges den studerande fördjupad insikt i ämnet arbetsledning i samband med att han eller hon får omsätta sina teoretiskt inhämtade kunskaper i praktiken. En viktig del av kursen är relationen till LIA-handledaren som blir något av en mentor för den studerande i dennes framtida yrkeskarriär som arbetsledare. Målet med kursen är att den studerande ska få ökad insikt och kunskap om vad arbetet som arbetsledare inom trädgårdsbranschen innebär och att öka dennes erfarenhetsbas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst motsvarande ett års branschspecifik yrkeslivserfarenhet, minst halvtid och följande gymnasiekurser med minst godkänt betyg:

 • Marken och växternas biologi (100 p)
 • Fordon och redskap (100 p)
 • Växtkunskap 1 (100 p)

eller motsvarande

Exempelvis kan motsvarande vara tre års branschspecifik yrkeserfarenhet, minst halvtid eller branschspecifika yrkesbevis inom relevant ämnesområde som utfärdats av TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) Det kan motsvara hela eller delar av en gymnasiekurs.

Reell kompetens

Reella kompetenser beaktas. Vilket innebär att t ex branschspecifik yrkeslivserfarenhet på 3 år, minst halvtid kan mycket väl ersätta hela eller delar av en gymnasiekurs om kompetensen täcker in kunskaper och färdigheter som är motsvarande.

 

Med branschspecifik yrkeslivserfarenhet menas arbete inom:

  • Skötsel av utemiljöer
  • Trädgårdsanläggning
  • Trädgårdsodling

eller motsvarande

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Branschspecifik yrkeserfarenhet max 10p. Om den sökande har dokumenterad branschspecifik yrkeslivserfarenhet erhåller denne 0,5 poäng per halvår, avseende minst halvtidsarbete. Dock kan inte mer än totalt 10 poäng erhållas på denna bedömningspunkt.

Särskilt prov

Innehåll här

Ej behörig

Innehåll här
Anna Baeck

Anna Baeck

HFAB Halmstad

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Thomée

Fredrik Thomée

Utbildningsledare: Kvalificerad trädgårdsanläggare
Lärare: Grundutbildning trädgård
0431-776 50
fredrik.thomee@akademi.bastad.se

Madelaine Hertzwall

Madelaine Hertzwall

Studeranderepresentant, Akademi Båstad yrkeshögskola

Magnus Fischer

Magnus Fischer

Trädgårdsmiljö i Billdal AB och styrelseledamot i Trädgårdsanläggarna Sverige

Oliver Stumpe

Oliver Stumpe

Trädgårdsanläggare, Båstad

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Kyrkogårdschef, Båstad - Östra Karups församling, Båstad

Pontus Runeke

Pontus Runeke

Landskapsarkitekt vid Runeke Konsult AB

Ulf Hansson

Regionalt fackligt ombud för Kommunal

Ulf Renwert

Ulf Renwert

Internkonsult grönytor, Peab anläggning, Malmö

Följande personer är eller har varit föreläsare, lärare och/eller handledare på yrkeshögskoleutbildningen Arbetsledare – specialisering trädgård.

 • Gunilla Abrahamsson

Gunilla är utbildad personalvetare med inriktning arbetslivets pedagogik. Hon har en lång och bred erfarenhet inom HR-området, både av strategiskt ledarskap och av operationellt personalarbete. Parallellt med ledarerfarenheten har hon arbetat med ledarutveckling och ledarutbildning sedan slutet av 1980-talet. Hon har varit verksam inom det privata näringslivet och inom statliga och kommunala förvaltningar. Hos Akademi Båstad har hon varit aktiv sedan 2008. Gunilla har en MSc in Human Services, Leadership and Management.

 • Pontus Runeke

Pontus är landskapsarkitekt (examen år 1996), driver konsultföretaget Runeke Konsult AB i Helsingborg, med uppdrag inom grönyte- och anläggningsbranschen. Inom sin verksamhet arbetar han bl a med utbildningar, upphandlingar och projektledning. Pontus har tidigare under drygt 4 år, fram till sommaren 2016, arbetat som Regionchef på Väla Mark & Trädgård i Helsingborg, ett entreprenadföretag med ca 60-tal anställda med flertal uppdrag inom grönyteskötsel och markanläggning till såväl kommunala som privata kunder. Dess för innan har han under ett flertal år arbetat på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg som avdelningschef för Drift och underhåll, med ansvar för kommunens all park- och gatumark, skogar, natur och stränder. Pontus arbetade då tillsammans med  cirka 15 medarbetare som ansvarig beställare av flertal arbeten och uppdrag med en årlig budget på ca 200 Mkr. Pontus är också medlem i ledningsgruppen för Arbetsledare – specialisering trädgård och Kvalificerade trädgårdsanläggare.

 • Fredrik Thomée

Fredrik började som 16-åring sin yrkeskarriär inom trädgårdsbranschen på Plantskolan i Ängelholm. Året därpå, 1989/1990, gick han sin grundutbildning på Hvilans trädgårdsskola i Åkarp. Efter det arbetade han ytterligare några år som plantskolist och med skötsel och anläggning av utemiljö. Han hann även med att arbeta några år på kontor med översättning och korrekturläsning samt några månader som snickarlärling. År 2001 började han sin landskapsingenjörsutbildning på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Under den tre år långa utbildningen arbetade han somrar på Helsingsborgs stad med trädgårdsanläggning och efter utbildningen bar det av som landskapsingenjör till Zambia, där han och hans hustru arbetade med att leda ett trädgårdsteam vid en större anläggning i drygt ett år. I augusti 2006 började han sin första tjänst som trädgårdslärare på Säbyholms naturbruksgymnasium och har arbetat som lärare sedan dess. Sin lärartjänst på Akademi Båstad började han i september 2009, och arbetar idag i huvudsak som lärare och utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare

Upphandling och kalkylering, 30 YH-poäng

Kursen behandlar byggprocessens olika skeenden där arbetsledaren ofta är nyckelpersonen i de olika faserna i en skötsel- eller anläggningsentreprenad. Kursen ska ge god kunskap om byggprocessens olika faser. Kursen ska även ge fördjupande kunskaper för att skapa förutsättningar att bli skicklig i att analysera anbud och kalkylera, skriva offerter, prissätta, göra kapacitetsanalyser, planera arbetet och driva projekt samt följa upp. Målet är att den studerande ska ha kompetenser för att hantera och leda byggprocessens olika faser i en skötsel- eller anläggningsentreprenad.

Juridik för arbetsledare inom trädgård, 20 YH-poäng

Trädgårdsbranschen styrs av en mängd olika lagar och andra bestämmelser. Dessutom finns det många andra juridiska dokument som påverkar branschen. Dessa måste en arbetsledare ha god insikt i. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska vara väl bevandrad i lagar och andra juridiska dokument som styr trädgårdsbranschen. Att ha kompetens att förstå och använda aktuella styrdokument för arbetsledning och entreprenadjuridik inom trädgårdsbranschen med fokus på arbetsledarrollen och dennes ansvar.

Kvalitet och miljö, 20 YH-poäng

För att kunna skapa ett hållbart samhälle, i vilket företagandet är en viktig del, krävs det goda kunskaper i hur kvalitet och miljö påverkar utvecklingen i den riktningen. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska arbeta kvalitets- och miljöfokuserat och förstå värdet av att arbeta på ett sådant sätt. Målet är också att den studerande ska ha kompetens för att kunna driva kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder på sitt företag samt ha ett fortsatt intresse för att ta till sig nya rön, råd och anvisningar inom området. Kursen ska ge kompetens att stärka företagets konkurrensförmåga inom kvalitets- och miljöområdet genom att tillämpa miljöledningssystemets funktioner i praktiken.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Krav på särskilda förkunskaper Minst motsvarande ett års branschspecifik yrkeslivserfarenhet, minst halvtid och följande gymnasiekurser med minst godkänt betyg:

 • Marken och växternas biologi (100 p)
 • Fordon och redskap (100 p)
 • Växtkunskap 1 (100 p)

  eller motsvarande. Exempelvis kan motsvarande vara tre års branschspecifik yrkeserfarenhet, minst halvtid eller branschspecifika yrkesbevis inom relevant ämnesområde som utfärdats av TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) Det kan motsvara hela eller delar av en gymnasiekurs.

Upplägg och schema

Kurserna är på semidistans med några fysiska träffar i Båstad och där emellan görs uppgifter via lärplattform.

Schema för kurserna:

Juridik för arbetsledare inom trädgård 2019-09-16 – 2019-11-08. Datum för träffar: 23, 24 och 25 september.

Kvalitet och miljö 2019-11-04 – 2020-01-08. Datum för träffar: 4, 5 och 6 november 2019 och 8 januari 2020.

Upphandling och kalkylering 2020-01-06 – 2020-03-27. Datum för träffar: 9 och 10 januari och 23 och 24 mars 2020.

Ansök till enstaka kurser

Juridik för arbetsledare inom trädgård, 20 YH-poäng. Ansök senast 2019-09-01 här:

Kvalitet och miljö, 20 Yh-poäng. Ansök senast 2019-10-20 här:

Upphandling och kalkylering, 30 YH-poäng. Ansök senast 2019-12-01 här:

Ansökan

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.

 

Tryck här för att göra din ansökan


Successtories

https://www.youtube.com/watch?v=N7J6M5lCyOs


https://www.youtube.com/watch?v=DDmH-BuAzFQ

https://www.youtube.com/watch?v=H4BazCX_v8c


https://www.youtube.com/watch?v=jpm1WEUz4mk

Pin It on Pinterest

Share This