Specialistundersköterska – äldres hälsa

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som specialistundersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska.

Specialistundersköterska – En spännande framtid

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med en åldrande befolkning och gör det angeläget att arbeta med att stärka det friska och förebygga ohälsa och skador bland äldre. Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes. Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i omvårdnaden och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan. 

Kompetenshöjning för framtidens behov

Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård. Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten.

Kursplan

Gerontologi/Geriatrik, 50 YH-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade och specialiserade kunskaper om det normala åldrandets faser. Syftet är också att den studerande får fördjupade kunskaper om åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv och vilka stödinsatser som finns att tillgå. Kunskap om de vanligast förekommande psykiska ohälsotillstånd som kan drabba äldre. Den studerande ska efter genomgången kurs ha kompetens att: Att arbeta utifrån ett socialt, psykologiskt och medicinskt perspektiv. Att självständigt identifiera, planera, genomföra och utvärdera de olika omvårdnads- och stödinsatser som finns att tillgå när det gäller psykisk ohälsa hos äldre.

Kognitiva sjukdomar, 20 YH-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade och specialiserade kunskaper om olika kognitiva sjukdomar, med dess symtom, orsaker och vilka följder det får för individen och anhöriga. Målet är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper och färdigheter i att på ett professionellt sätt utforma en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom.Målet är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om olika utredningar och diagnosverktyg vid demenssjukdomar. Målet med kursen är att den studerande ska ha fördjupade kunskaper om olika teknikstöd som finns att tillgå vid kognitiva sjukdomar.

Kost, hälsa och miljö för äldre, 15 YH-poäng
Syftet med kursen är att få kännedom om hur man kan upprätthålla bästa möjliga livskvalitet utifrån individens behov och situation. Målet är att ge kunskaper i hur man uppmärksammar riskfaktorer i hemmiljön och hälsoförändringar hos den enskilde. Syftet med kursen är att ge kunskaper i hur man utformar en måltidssituation utifrån estetik, näringsinnehåll, hygien och ergonomi.
Examensarbete inriktning äldres hälsa, 10 YH-poäng

Den studerande skall självständigt göra ett examensarbete med fokus på kartläggning, riskbedömning och förebyggande åtgärder i äldres miljö och livssituation. Kursen ska ge den studerande kunskaper om systematiska metoder i hur man planerar och genomför en undersökning och skriver en rapport, där information från olika källor samlas, sammanställs, bearbetas och analyseras på ett systematiskt sätt. Fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik. Fördjupade kunskaper i förbättringsarbete kring förebyggande insatser. Kunskap kring rapportskrivning och analys.

Kommunikation, samtal och bemötande i vården, 15 YH-poäng

Kursen ger kunskap i relationsetik och social-psykologi för att du som studerande ska utveckla din värdegrund och därmed utveckla verktyg för ditt etiska förhållningssätt. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i kriser och krisbearbetning samt ger inblick i anhörig och vårdarnas situation. I kursen ingår bland annat:

 • traumatiska reaktioner vid akut insjuknande
 • etiska frågeställningar och diskussioner
 • kommunikation med vårdtagare / patienter anhöriga närstående och övrig vårdpersonal
 • reaktioner hos en familj i kris och betydelsen av krisbearbetning
Handledning och ledarskap, 15 YH-poäng

Kursen ger en förståelse för handledning som en hjälp och ett stöd i arbetet med människor och ett medel för den personliga kunskapsutvecklingen inom yrket. Kursen ger även kunskaper, inblick i metoder, färdigheter och redskap inom ledarskap. I kursen ingår att genomföra ett examensarbete inom ett område inom hälso- och sjukvård I kursen ingår bland annat:

 • yrkesmässig handledning för att koppla teori med praktik
 • ledarskap i en teambaserad organisation
 • att medverka i utvecklingsarbeten inom vården
 • att metodiskt genomföra, skriva och granska ett projekt
 • presentationsteknik
Palliativ vård, 20 YH-poäng

Den studerande får fördjupade kunskaper i den omvårdnad och behandling som ges till människor som lever sin sista tid med en obotlig sjukdom i hemmiljö eller på en vårdinrättning. Kursen ger kunskap om smärta och smärtbehandling. I kursen ingår bland annat:

 • den sjukes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov utifrån en aktiv helhetsvård
 • insikt i smärta och olika alternativ för smärtbehandling
 • ett pedagogiskt och reflekterande förhållningssätt i kommunikation  med människor vid livets slut
Samverkan med olika organisationer,15 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om olika organisationer i samverkan inom öppen- och slutenvård samt om de lagar och författningar som styr yrkesområdet. Kursen ger kunskaper om anhörigvård, om äldres hälsa och ohälsa, geriatrisk omvårdnad och om medicinsteknisk utrustning. I kursen ingår bland annat:

 • kunskaper i hur olika organisationer samverkar inom öppen– och slutenvård
 • äldre personers komplexa hälsosituation
 • medicinsk-teknisk utrustning och gällande säkerhetsföreskrifter .
LIA 1, äldres hälsa 20 YH-poäng

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i den helhetsvård och behandling som ges till äldre inom öppen- och slutenvård. Den studerande ska efter genomgången kurs ha fördjupad kunskap om: En helhetsvård som ser till den sjukes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Handlingsberedskap för att kunna värdera omvårdnadssituationer utifrån etiskt perspektiv. Engagemang, omtanke, empati och respekt i mötet med patient/vårdtagare och när-stående och ta tillvara vårdtagarens egna resurser. Vanligt förekommande medicinsk teknisk utrustning samt känna till gällande säkerhetsföreskrifter.

LIA 2 Valbar inom Palliativ vård / Kognitiva sjukdomar, 20 YH-poäng

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i den helhetsvård och behandling som ges till människor som lever sin sista tid med en obotlig sjukdom i hemmet eller på en vårdinstitution. Kunskaper: En helhetsvård som ser till den sjukes fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Handlingsberedskap för att kunna värdera omvårdnadssituationer utifrån etiskt perspektiv. Engagemang, omtanke, empati och respekt i mötet med patient/vårdtagare. 

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid. För information ring 0431-772 18.

Urval

Om det finns fler sökande än platser görs ett urval. Du får extra poäng för upp till och med 8 års yrkeserfarenhet som uska förutom behörighetskravet. Du får 1 poäng per sex månader och max poäng är då 16 poäng.

Utbildningsperiod

September 2020 – juni 2021, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad.

Specialistundersköterska – äldres hälsa – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom sjukvård blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra utbildningar som du kan söka just nu

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Kit Emilsson på 0431-776 49 eller maila direkt till kit.emilsson@akademi.bastad.se

15 + 11 =

Nyheter

POSITIVA SIFFROR

POSITIVA SIFFROR

Det senaste året har vi och vår näring matats med negativa siffror gällande t.ex. minskad omsättning, permitteringar och arbetslöshet. Med anledning av det vill vi idag lyfta ett positivt tal – 85%! Hela 85% av de som tog examen från utbildningen Koordinator inom...

läs mer
10 DAGAR KVAR!

10 DAGAR KVAR!

Tro det eller ej men nu är det mer eller mindre ”the final countdown” för att ansöka till: ¤ KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN ¤ OPERATIV LEDARE – inriktning Revenue management ¤ SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA inom kvalificerad sjukvård Ansökan för dessa utbildningar stänger...

läs mer
Vårdutbildning – Bli diplomerat språkombud

Vårdutbildning – Bli diplomerat språkombud

Språket är en förutsättning för att kunna ge en god, säker och jämlik vård. Fler och fler av våra äldre kommer från en annan språkkultur, likaså gör många av våra medarbetare inom vård och omsorg. När du studerar till specialistundersköterska hos oss blir du även...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This