IM Introduktionsprogrammet

Senast ändrad: 10 jan, 2024

Språkintroduktion

Språkintroduktionens syfte är att ungdomar som nyligen anlänt till Sverige skall bli behöriga att söka ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med. Eleven kan också erbjudas möjligheten till praktik för att lära känna det svenska samhället. Eleven erbjuds möjligheten att läsa motsvarande ämnen på gymnasienivå i den mån den blir färdig med grundskoleämnena. Vi arbetar mycket med varje enskilds elevs individuella förutsättningar och utformar de individuella studieplanerna efter dem. Utbildningen är 1-4 år. Efter avslutad utbildning erhåller eleven ett gymnasieintyg.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ syftar till att en elev läser de ämnen den ej är färdig med från grundskolan för att bli behörig att söka ett nationellt program. Eleven kan också erbjudas praktik eller andra motiverande insatser. Eleven erbjuds möjligheten att läsa motsvarande ämnen på gymnasienivå i den mån den blir färdig med grundskoleämnena. Undervisningen anpassas efter elevens behov med särskilda anpassningar. Krävs elevassistent tillkommer ett tilläggsbelopp. Utbildningen är 1-3 år. Efter avslutad utbildning erhåller eleven ett gymnasieintyg.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionens syfte är att elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram skall kunna läsa gymnasiekurser med målet att bli anställningsbar eller att söka in till ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med samtidigt som den erbjuds yrkeskurser på gymnasienivå. En IM-yrk kan planeras för 1-4 år beroende på mot vilket yrke den riktas mot. Eleven erbjuds också praktik.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att en elev skall få en utbildning mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Programmet utformas i förväg efter de ämnen eleverna som söker saknar.
Programinriktat val erbjuds mot olika program på Akademi Båstad gymnasium. Målet med utbildningen är att eleven skall få en gymnasieexamen.

Behörig att söka Programinriktat val är den som har godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

För mer information kontakta:
Christel Hansson, 0431-772 08