Koordinator inom besöksnäringen, 400 YH-poäng

Koordinator inom besöksnäringen är en bred utbildning med många jobbutgångar. Det innebär att du inte bara måste välja en yrkesroll. De som gått utbildningen jobbar idag bl.a. som projektledare, marknadskoordinator, näringslivsutvecklare, turismanordnare, konferensansvarig eller inom reception och bokning. Sista terminen gör du en individuell fördjupning inom det område som lockar dig mest. Denna 80 veckor långa utbildning öppnar många olika dörrar i en spännande och växande bransch! Ansökan för kursstart hösten 2021 är nu öppen. Du är välkommen med din ansökan här.

Koordinator inom besöksnäringen

Senast ändrad: feb 23, 2021

Utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen för att skapa en helhetsbild för området. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t.ex. besöksnäring, projektledning, försäljning, affärsutveckling och ledarskap. Detta i kombination med fyra LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk. Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete i branschen. Efter examen kan du t.ex  arbeta inom turismutveckling, projektledning, eventproduktion, hotelldrift eller marknadskommunikation. Under utbildningen fokuseras det även en hel del på mjuka värden så som service och attityd/inställning.  Du erbjuds även att genomföra en s.k DISC-analys. Denna hjälper till att bättre förstå sig själv och andras beteenden. DISC är ett av världens mest använda personlighetsverktyg för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.
Det är också viktigt att du i din roll som Koordinator behärskar bl. a. Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Word och Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.
Lärande i arbete (LIA) Under 28 veckor kommer du att utbildas på olika företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt. LIA fördelas över fyra perioder som gör att du utbildas och utvecklas inom flera inriktningar/nivåer. Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av Yh-utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät. Vår utbildning är en väl inarbetad rekryteringsbas för branschen.

KURSINNEHÅLL

Branschkunskap 50 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap om vad turism och besöksnäring är. I ekonomiska termer är besöksnäringen den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turism mäts och definieras från konsumtionssidan som ”människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, affärer eller andra syften och för kortare tid än ett år”.Kursen kommer behandla att näringen är sammansatt av flera branscher t.ex. hotell, övrig logi, restaurang, transporter samt handel. Kultur, sport och rekreation är andra delar som ingår.Besöksnäringen är också i hög grad sammanlänkad med offentliga strukturer och dess utveckling är beroende av många funktioner i kommun, region och landsting. En väl fungerande infrastruktur i form av kollektivtrafik, rastplatser, vägar och vatten är själva stommen. Ofta är också kommunen eller regionen huvudman för platser eller anläggningar som är mål för besöket. Det kan t.ex. vara museer, teatrar, idrottsevenemang och natur- och kulturområden. Kommuner och regioner har därmed en stor inverkan på utvecklingen av besöksnäringen.Den studerande kommer även att få kunskap om hur olika organisationer arbetar med turism, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Kursen ska ge en framtidsorienterad fördjupad helhetsbild över hur begrepp och samband hänger ihop. Kursen fokuserar på turismens avgörande roll och ekonomiska betydelse för samhället samt redogör för begrepp, historik, statistik och företag/organisationer i näringen.

Fokus läggs även på olika aktörer i näringen och branschens omfattning och tillväxt. Kursen berör även digitaliseringens påverkan och möjlighet för branschens framtida utveckling. De studerandena utmanas i att simulera och tänka kring framtidens behov och krav för hela upplevelseindustrin.

Arbete kring service, värdskap och gruppbeteende inleds och löper genom utbildningen. Vidare ger kursen den studerande möjlighet att utveckla färdigheter i hur det egna agerandet kan anpassas efter situationer och behov för att på så sätt utveckla kompetens för att skapa effektiva möten och goda relationer.

I kursen ingår bl.a:

– Besöksnäring

– Turismkonsumtion

– Service, värdskap och gruppbeteende

Marknadskommunikation, 40 YH-poäng

Kursen ska ge kunskaper i marknadskommunikation och att det innefattar sättet ett företag/organisation kommunicerar med sin marknad, sina kunder. Kursen innefattar även vilka medel för kommunikationen som finns. T.ex. sökmotoroptimering (SEO), sökmotormarknadsföring (SEM), sociala medier, sponsring och PR. Kursen ger de studerande kunskaper om och färdigheter i att använda olika format för marknadskommunikation, både traditionella och digitala.

 

 

De studerande får även kunskap om att kartlägga målgrupper och vad som påverkar dessa. 

Vidare behandlas att det krävs tydliga målsättningar för själva marknadsinsatsen för att marknadskommunikationen ska vara effektiv. Kursen ska ge de studerande kunskap om s.k. marknadsföringsprocessen som handlar om att omvandla möjliga köpare, som är ovetande om ditt erbjudande, till nöjda kunder, som är lojala och rekommenderar ditt erbjudande till andra.Kursen innefattar även s.k. Content marketing som är en strategi som beskriver innehåll anpassat till målgruppens intresseområden och som är tänkt att driva försäljning genom att skapa förtroende. Förtroendet skapas genom att ge mottagaren det den vill ha i form av anpassat relevant innehåll.De studerande ska lära sig hur ett företag styr sin verksamhet gällande bl.a. produktens/tjänstens framtagande och livscykel, varumärkesbyggande, målgruppsanpassning och kundorientering. Genom denna kunskap lär sig de studerande att identifiera affärsmöjligheter och hur dessa kan användas för att skapa ökad lönsamhet. Kursen ger den studerande möjligheten att utveckla färdighet i att kommunicera professionellt med olika målgrupper och ger den studerande verktyg för att utveckla och fördjupa sin kompetens för att ta ansvar för sin del i kommunikation med andra och bidra till dialog. 

I kursen ingår bl.a:

– Marknadsföring och marknadskommunikation

– Content marketing 

– Varumärkeskunskap

– SEO och SEM

– Sociala medier och annonsering

Affärsinriktad företagsekonomi, 35 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla kompetens att medverka i en framtida ekonomisk styrning av ett företag. Kursen behandlar terminologin inom ämnet med bl.a. prissättning, kalkylering (marginal och pålägg), budgetering och uppföljning av ekonomiska beslut samt att skapa en medvetenhet kring lönsamhetstänkande. De studerande tränas även att hantera och analysera branschspecifika nyckeltal.

 

 

Kursen tar upp begreppet associationsrätt och skapar förståelse för olika bolagsformers förutsättningar. Kursen skapar även skapa förståelse för Revenue Management och dess ökande betydelse för branschen. Revenue Management handlar om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Att genom omvärldsbevakning och varierande marknadsförutsättningar utforma ett företags prissättningsstrategi. De studerande kommer även att erhålla kunskaper om och färdigheter i Excel som är ett viktigt verktyg för t.ex. kalkylblad.

I kursen ingår bl.a:

– Företagsekonomi

– Kalkylering

– Revenue Management

Hållbar besöksnäring, 30 YH-poäng

Kursen genomsyras av de riktlinjer och standarder/kriterier som finns för en hållbar turismutveckling, som skyddar miljön, natur- och kulturvärden och driver den lokalekonomiska utvecklingen, för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera turism med ursprungskulturer och lokala samhällen.De studerande får god insikt i hållbar utveckling inom turism s.k. ansvarsfull turism.Kursen ger avancerad kunskap om arbetsprocesser, som genomsyrar alla nivåer, för att nå hållbar utveckling ur såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. De studerande får fördjupad förståelse för begreppet hållbar utveckling och dess koppling till besöksnäringen samt kunskap om den egna mentala beredskapen. De studerande ges verktyg för att finna hållbara utvecklingsmöjligheter för den egna personen och kompetens att använda personliga resurser i mötet med andra. Kursen redogör även för hur hållbar utveckling kan analyseras och implementeras i en verksamhets alla led och vikten av en tydlig styrning i detta arbete.Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter som i sin tur leder till kompetens att agera problemlösare med ett kreativt förhållningssätt.

I kursen ingår bl.a:

– Hållbar utveckling

– Ansvarsfull turism

– Turismens positiva och negativa effekter

– Olika hållbarhetssystem

– Mental beredskap och kommunikation


Denna kurs är även sökbar som FRISTÅENDE KURS. Start 31/8 2020-9/10 2020. Sök senast 9/8 här. https://apply.yh-antagning.se/to/bastad/ht2020/9


Ledarskap, 35 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande en helhetsbild av kommunikationens och ledarskapets betydelse för en grupps effektivitet och utveckling.De studerande tränas i att anpassa sitt ledarskap och att utveckla kompetens att möta de olika faserna i en grupps utveckling (situationsanpassat ledarskap). Likaså ges träning i konfliktförebyggande metoder och olika sätt att forma en organisation samt hur detta påverkar verksamheten. De studerande utvecklar sin förståelse för vikten av en gemensam värdegrund för en grupp/verksamhet och hur detta kan bidra till engagemang, motivation och effektivitet.Kursen redogör för processer i samspelet mellan människor och skapa förståelse för värdet av en verkningsfull kommunikation. De studerande får fördjupad förståelse för begreppet service management, personaladministration och kunskap om branschens krav och förväntningar.

 

I kursen ingår bl.a:

– Organisationsteori och ledarskap

– Personaladministration’

– Beteendeteorier och konflikthantering

– Employer Branding


Denna kurs är även sökbar som FRISTÅENDE KURS. Start 16/11 2020-22/1 2021. (Obs ingen teori v.52,53,1) Sök senast 25/10 här: https://apply.yh-antagning.se/to/bastad/ht2020/11


Projektledning och metodik inom event, 30 YH-poäng

Kursen redogör för projektledning och metodik med fokus på planering, genomförande och uppföljning inom event/ evenemang. Kursen ger kvalificerad kunskap om vilken betydelse upplevelseindustrin har för besöksnäringen. Vidare behandlas vilka intressenter som påverkas i samband med större projekt så som event/evenemang och vilken roll dessa har. Ämnen som avtalsförfarande, intressenter och ekonomi behandlas också i kursen. Case används som utgångspunkt för att träna och få fördjupad förståelse för projektledning och metodik.

 

De studerande erhåller kunskaper om olika typer av säkerhets- och försäkringsfrågor kopplade till större projekt. Kursen berör också hur man skapar lämplig marknadsföring samt utformning av sponsorkoncept och avtal inom event/evenemang. Verktyg ges för att självständigt utveckla kompetens att utvärdera och analysera egna och andras förutsättningar och insatser i olika projekt och utifrån det skapa en handlingsplan med utvecklingsmöjligheter.De studerande får en förståelse för fördelar och ev. utmaningar med projekt som arbetsform. De kommer även att applicera sina kunskaper inom projektplaneringsverktyg i kursens projekt-/grupparbete. 

I kursen ingår bl.a:

– Projektledning

– Projektmetodik

– Konceptutveckling inom event/evenemang

– Upplevelseindustri

 

Affärsutveckling och försäljning, 25 YH-poäng

Kursens syfte är att ge de studerande fördjupad förståelse för företagande, entreprenörskap och att de ska få kunskaper för att kunna arbeta strategsikt utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv med fokus på försäljning. Kursen ska göra den studerande väl insatt i affärsutveckling, försäljning och merförsäljning och dess positiva påverkan på kunden. Kursen kommer ge konkreta verktyg, metoder och säljträning för att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter inom fysisk och digital försäljning. Kursen behandlar även hur man kan driva kundprocesser på ett framgångsrikt sätt, hitta kundens köpsignaler samt styra och argumentera för försäljning mot uppsatta mål.De studerande ska ha förståelse om att all försäljning handlar om relationer mellan människor. Kunden köper lika ofta en leverantör som en produkt. För att lyckas som säljare måste de studerande lära sig att lyssna, analysera och förstå kundens verkliga behov. Kursen ger kunskaper om hur du skapar nya affärer och vikten av att ställa rätt frågor för att skapa samhörighet och dialog med kunden. En säljare som utvecklat den högsta nivån inom relationsorienterad försäljning får långvariga, trogna och trygga kunder. Kursen innefattar även kunskaper om Customer Relationship Management (CRM).

I kursen ingår bl.a:

– Affärsutveckling

– Försäljning

– Köparens innehållsresa

– Customer Relationship Management (CRM)


Denna kurs är även sökbar som FRISTÅENDE KURS. Start 12/10 2020-13/11 2020. Sök senast 27/9 här: https://apply.yh-antagning.se/to/bastad/ht2020/10


LIA 140 Yh-poäng

LIA 1, 35 YH-poäng Den första LIA-kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt arbete i branschen. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade teoretiska kunskaper och teoretiska modeller denne erhållit från tidigare kurser i verklig arbetsmiljö. Det huvudsakliga målet med den första LIA-kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för de krav som finns i branschen och också veta mer om vilka yrkesroller som förekommer. Den studerande ska delta i alla förekommande aktiviteter och arbetsuppgifter på LIA-platsen. Under denna LIA-period ska den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt.

 

 

 

LIA 2, 35 YH-poäng. Under denna LIA-kurs ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom projektledning och metodik inom event. Den studerande ska medverka operativt i eventets produktion för att en helhetsförståelse för området ska skapas. Kursen ska ge möjlighet att inom branschområdet tillämpa såväl praktiska som teoretiska kunskaper vilka förvärvats i utbildningens övriga kurser. Den studerande ska få insikt om de olika processer som förekommer i LIA-företagets operativa drift.Kursen ska utveckla förmågan att planera, leda och delta i ett evenemang/event/projekt samt att i relation till uppsatta mål utvärdera dess resultat och effekter. 

 LIA 3, 35 YH-poäng Denna LIA-kurs syftar till att ytterligare skapa förståelse för yrkesrollen inom valt LIA-område. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Genom att koppla utbildningens praktiska och teoretiska delar med uppgifter i ett operativt arbete i besöksnäringen stimuleras de studerande vidare. Kursen ska också leda till att den studerande får fördjupade kunskaper i yrkesrollen, det praktiska arbetet inom valt LIA-område och till att kunna arbeta självständigt med viss handledning och att lösa problem. Den studerande ska utveckla kompetenser för att kunna väva samman kunskaper och färdigheter för progression inom valt LIA-område. Kursen ska skapa insyn i och förståelse för de bakomliggande uppgifterna så som verksamhetsplanering och ledarskap.

 LIA 4, 35 YH-poäng Under den sista LIA-kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av besöksnäringen som den studerande vill specialisera sig på. Denna avslutande LIA leder i många fall till anställning. Den studerande ska utifrån olika arbetsuppgifter kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång för att skapa en yrkesmässig helhet.Den studerande ska ha kunskap om företagets strategiska uppbyggnad och kunna komma med förslag till utvecklingsmöjligheter. Den studerande ska utveckla kompetens att självständigt och aktivt delta i arbetet och därmed erhålla ytterligare säkerhet inom yrkesområdet för att vara redo för yrkesrollen som koordinator inom besöksnäringen.

Examensarbete, 15 YH-poäng

Kursens ska skapa helhetssyn och förståelse för samband inom näringen samt skapa fördjupad kompetens inom dess olika grenar. Fokus ligger på att väva samman kunskaper och färdigheter till den kompetens som krävs för att kvalitativt utföra yrket som koordinator som i sin tur leder till spetskompetens i yrkesrollen. Studerande gör i samverkan med näringslivet ett examensarbete som fokuserar på ett område inom företaget och innehåller rekommendationer på strategiska åtgärder för utveckling. Studerande ska välja lämpliga metoder för redovisning av erhållna resultat skriftligt och muntligt samt presentera examensarbetet på ett säljande sätt. Även kritiskt granskande och opponering ingår.Kursen ger verktyg för att utveckla kompetens inom yrket med fokus på bl. a. analytisk förmåga och att argumentera för olika ståndpunkter samt att aktivt verka i det personliga kontaktnät som byggts upp under utbildningen.

 

 

 

 

 

 

 

I kursen ingår bl.a:

– Examensarbete

– Kritiskt granskande och opponering

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Reell kompetens:Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande): – Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2) – Engelska 6 –  Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

 

 

 

Urval

Särskilt prov och tidigare utbildning.

Utbildningsperiod

Augusti 2021 – maj 2023, Heltid

Under utbildningens 52 teoriveckor träffar de studerande en mängd olika företag och föreläsare från branschen. En student träffar ca 120 personer/företag under sina totalt 80 utbildningsveckor. Alla våra kursansvariga kommer från näringslivet. Det skapar en bred kunskap och ett väl utvecklat nätverk.

Nedan följer några exempel på föreläsare:

 • Boris Lennerhov, Gekås

 • Andreas Andersen, Liseberg

 • Helena Salomonson, Visit Sweden                                                     

 • Eva Lundström, Scandic

 • Magnus Tummalid, ESS Group

 • Peter Narbe, 2secure

 • Christian Bergström, Visit Stockholm                            

 • Anna Dyhre, Anna Dyhre AB

 • Niklas Örnfelt, Inteam

 • Jeppe Klockareson, Fairtravel

 • Niclas Helgesson, STS Alpresor

 • Sara Andersson, Malmö Convention Bureau

 • Thorsten Karlén, Landskrona Stad

 • Kristján Fannar, Destination FBG

 • Johan Knutsson, Best Western

 • Nelly von Lingelsheim, Öresundsbron                           

 • Fredrik Önrup, Pingvinen

 • Kalle Rosensköld, Attramera

Mimmi Nilsson

Mimmi Nilsson

Studeranderepresentant - TS21

Mikael Mathiasson

Mikael Mathiasson

Båstad Camping

Melker Bengtsson

Melker Bengtsson

Spread Media

Malin Zillinger

Malin Zillinger

Lunds Universitet

Linda Leeman

Linda Leeman

Leeman & Olsson

Leif Nilsson

Leif Nilsson

Leif Nilsson AB

Karolina Davidsson

Karolina Davidsson

Halmstad Näringsliv

Karin Bengtsson

Karin Bengtsson

VD, Båstad Turism & Näringsliv

Jessica Johansson

Jessica Johansson

Utbildningsledare, Koordinator inom besöksnäringen

Fredrik Kocon

Fredrik Kocon

Destination Söderåsen

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Edward Ekblom

Edward Ekblom

Höganäs Saluhall

Christer Paulsson

Christer Paulsson

Ängelholm/Helsingborg flygplats, Paulsson Turistbolag AB

Boris Lennerhov

Boris Lennerhov

Gekås AB

Anna Oredsson

Anna Oredsson

Studeranderepresentant -TS20

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. Klicka här för att göra din ansökan!

Pin It on Pinterest

Share This