Operativ ledare – Revenue Management, 150 Yh-poäng

Operativ ledare – Revenue Management, 150 YH-poäng
Vad krävs av morgondagens ledare inom besöksnäringen?
Vill du utvecklas som ledare, växa i din yrkesroll och få en helhetsbild av hur långsiktig lönsamhet skapas? Denna utbildning innehåller de komponenter du behöver för att utvecklas till framtidens ledare!
Läs mer om utbildningen i en jättefin artikel här.

Missade du någon av våra digitala infoträffar så hör av dig till mig helen.rosenberg@bastad.se med dina frågor så tar vi ett separat möte.

10 mån, studiefart 75%, distans med träffar i Båstad
Öppen för sen anmälan! 

Utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Trender inom besöksnäringen ställer högre krav på kompetens på medarbetare och ledare. Dagens turister och gäster är digitala, resvana, kunniga och efterfrågar en allt högre nivå på kunskap från företag och medarbetare i vår bransch. Samtidigt kommer automatisering och teknisk utveckling att öka trycket på både specialisering och personligt bemötande men kommer även påverka organisation, arbetssätt, ledarskap mm. Detta ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt.

Du som är yrkesverksam i besöksnäringen

Utbildningen ger dig i din yrkesroll som Operativ ledare kompetens att utifrån verksamhetens idé och mål ta lönsamma beslut och leda verksamheten på ett hållbart sätt. Att jobba som operativ ledare är varierande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande. Det är viktigt att ha stor ekonomisk förståelse och kunskap inom området Revenue Management som kortfattat innebär att sälja er produkt till rätt kund vid rätt tillfälle. Detta samtidigt som du jobbar för att behålla och attrahera nya medarbetare och skapa ett hållbart ledarskap.

FÖR VEM?
Riktar sig till dig som är yrkesverksam i besöksnäringen och som önskar ta en större ansvarsroll i din verksamhet eller vill växa i din ledarroll. Och perfekt upplägg för dig som vill kunna kompetensutvecklas samtidigt som du är kvar i ditt jobb och vill applicera dina nya kunskaper direkt i vardagen. Många av våra studerande vill bli tryggare i sin yrkesroll, vill ta nästa steg och hänga med i samhällsutvecklingen.

För att känna trygghet, självförtroende och en progressivitet i din roll behöver du förståelse för de ekonomiska, marknadsmässiga och organisatoriska förutsättningarna som påverkar och styr affärsutveckling varför en grundläggande branschkännedom måste finnas. Med vår utbildning får du förståelse vad som krävs för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationens affärssyfte.

VAD FÅR DU?
Innehållet i samtliga kurser är handplockade där komponenterna är viktiga faktorer som bygger och utvecklar verksamheten. Med ledningsgruppens aktiva deltagande, lärare och föreläsare från näringslivet gör att utbildningen ständigt uppdateras och ger dig verklighetsbaserade praktikfall som du kan applicera direkt i din yrkesmässiga vardag.

Utbildningens mål är att du ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet i besöksnäringen operativt. Utbildningen ger dig en stor förståelse om Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna – är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut och leda verksamheten. Det många av våra studerande nämner efter utbildningens slut är att de utvecklats mycket på det personliga planet och fått ett unikt nätverk.

Arbetsgivare – Vad innebär detta för dig och din verksamhet?

Genom att tillsammans planera dagar för studier investerar du i din medarbetare i en kompetenshöjande utbildning som inte bara utvecklar hen utan även din verksamhet både under och efter utbildningen. Detta då din medarbetare kommer jobba med teori, olika case, frågeställningar osv som direkt kan appliceras i vardagen. Ni kan verksamhetsutveckla genom att hen utgår från verksamheten i olika case under utbildningen.

Ni får en ledare som med uppdaterad kunskap om affärsstrategi, Revenue management och digitalisering får med medarbetarna i ett förändringsarbete!

Utbildningen är kostnadsfri och genom vårt upplägg sker en progression som ger kunskap, färdighet och kompetens som gagnar alla parter.

I slutet av utbildningen genomför den studerande ett projekt med en frågeställning som med fördel kan genomföras i sin egna verksamhet. Detta mynnar ut i en studentrapport med förslag på strategier som förhoppningsvis direkt kan användas i er verksamhetsutveckling och bidra till en högre lönsamhet inom frågeställningens område. Med de studerandes inblick i verksamheten samt teorier och verktyg ges nya tankar och idéer där många av handledarna återkopplar att rapporterna har gett förbättringsförslag som kommer ge stor effekt för deras verksamheter och förändra anläggningens lönsamhet. Efter implementering ser de snabbt effekten!

HUR ÄR UPPLÄGGET?
Utbildningen pågår under tio månader på trekvartsfart och halvdistans. Detta möjliggör att du som studerar med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Genom att tillämpa teori i diskussioner, praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten får du en djupare förståelse och progressivt lärande.

Utbildningsträffar sker i Båstad vid ca tio tillfällen under läsåret, träffarna pågår ca tre dagar per gång och sker ungefär var fjärde vecka. Mellan träffarna sker digitala föreläsningar, du arbetar med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. Minst en dag i veckan utöver utbildningsträffarna bör du avsätta för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

Våra kursansvariga och studerande berättar!

Personlig utveckling

Är du redo för personlig utveckling? Vill du känna dig tryggare i din ledarroll? Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då är denna utbildning något för dig! Hör vad representanter från vår ledningsgrupp har att säga om utbildningen Operativ ledare –inriktning Revenue Management!

Ta steget

Vänta inte längre! Ta steget och bli den ledare du alltid velat vara. Hör vad utbildningsledare, kursansvarig och före detta elev har att säga om utbildningen.
Anmäl dig idag och påbörja din resa mot en framgångsrik karriär.

Kursplan

Operativt ledarskap, 50 YH-poäng

Huvudsyftet med kursen är att de studerande ska utveckla kompetens att leda sig själva och sitt team på ett hållbart sätt. Den studerande får verktyg för att utveckla sin ledarförmåga, dvs för att kunna vara flexibel och anpassa sin ledarskapsstil efter organisationens behov och utmaningar. Kursen ger också förståelse för hur digitaliseringen och den tekniska utvecklingen påverkar organisationen och hur den operativa ledaren planerar, leder, effektiviserar moment och arbetar med kompetens i en konstant förändring. Kursen redogör för processer i samspelet mellan människor och skapar förståelse för värdet av en verkningsfull kommunikation. Kursen belyser också förebyggande åtgärder för att undvika konflikter och kriser samt metoder för ett inkluderande och ansvarsfullt ledarskap. Efter avslutad kurs ska de studerande kunna identifiera och analysera kommunikationens och ledarskapets betydelse för en grupps effektivitet och utveckling samt ha förståelse för hur medarbetare kan motiveras och nå både individuella och gemensamt uppsatta mål.
I kursen ingår bl.a:

 • Hållbart och ansvarsfullt arbete
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Personalarbete
 • Värdegrundsarbete
Ekonomi - Revenue Management, 50 YH-poäng

Kursens huvudfokus ligger på att, som operativ ledare, använda Revenue Management och digitala verktyg för att fatta lönsamma beslut. Revenue Management är en metod som bygger på att ta kontroll över utbud, efterfrågan och priset för att optimera intäkterna och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Det handlar om att agera och reagera utifrån marknadens förutsättningar – benchmarking. Kursen behandlar terminologi inom ämnet såsom prissättning, kalkylering och prognoser. Kursen tar också upp analys av köpbeteende och digitala verktyg som förenklar den operativa ledarens vardag. Kursen ger möjlighet att utveckla färdighet i att tolka ekonomiska underlag för att fatta beslut. Syftet med detta är skapa en utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. Kursens mål är att som operativ ledare kunna arbeta med Revenue Management i en verksamhet, både strategiskt och i vardagen på ett praktiskt plan.
I kursen ingår bland annat.:

 • Företagsekonomi för besöksnäringen
 • Prognos och prissättning
 • Revenue Management
 • Benchmarking
 • Digitala verktyg
 • Hållbarhet
Affärsstrategi, 50 YH-poäng

Kursen ger kunskap i marknadens behov och krav om vad som krävs för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationens affärssyfte. Innehållet i kursen belyser hur man planerar och organiserar verksamheten på ett hållbart sätt med god lönsamhet samtidigt som verksamhetens varumärke stärks. Kursen ger kunskaper i hur digitalisering samt omvärlds- och framtidsfrågor påverkar och skapar förutsättningar för företags verksamhet samt hur man med hjälp av automation, olika kanaler och verktyg interaktivt kommunicerar internt och externt samt effektiviserar. I kursen genomförs ett strategiskt utvecklingsprojekt kopplat till en verksamhet inom besöksnäringen. Målet är att självständigt analysera faktorer kring företagets verksamhet, identifiera ett utvecklingsområde, ta fram strategier och en pedagogisk handlingsplan för implementering av detta samt kommunicera effekten av insatserna. Kursen är uppbyggd för att utveckla kompetens att i rollen som operativ ledare kunna hantera hela processen från trender och behov till distribution och merförsäljning.

I kursen ingår bland annat.:

 • Affärsplan och grundläggande strategiarbete
 • Marknadskommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Köpprocess och köpbeteende
 • Digitalisering
 • Hållbarhet

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Maria Koch, HKC Hotels (Ordförande)
Thomas Dalebring, Humanor (Vice Ordförande)
Malin Lundgren, IKEA Hotell
Johan Knutsson, PMHR
Jimmy Moritz, Skånska Möten
Christina Jonsson, C-Rev
Jesper Malmquist, First Camp
Henrik Jönne Ringenäs golfklubb, hotell & konferens
Fredrik Kocon, Näringslivsenhetschef, Svalöv + Projektledare Destination Söderåsen
David Peters, Expedia Group
Ewa Nilsson, rektor Akademi Båstad Yrkeshögskola
Helén Rosenberg, utbildningsledare Akademi Båstad Yrkeshögskola

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Om du inte är behörig kan du eventuellt ansöka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18.

Särskilda förkunskaper

3 år halvtid eller 1½ år heltid dokumenterad branschspecifik yrkeserfarenhet inom besöksnäringen. Annan yrkeserfarenhet kan vara en yrkesroll inom besöksnäringen där man har stor förståelse för branschen såsom ansvarsfull tjänst på tex en marknads- eller försäljningsavdelning.

Utbildningen riktar sig mot medarbetare som önskar ta en större ansvarsroll i sin verksamhet eller vill växa i sin ledarroll. Branschspecifik yrkeserfarenhet kan vara roller inom: – reception – restaurang – konferens – teamleader – roll med visst helt eller visst ansvar inom besöksnäringen – driver eget företag såsom pensionat, café, restaurang, aktivitetsbolag osv.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Våra urvalsgrunder är yrkeserfarenhet och särskilt prov. Detta är skapat utifrån den urvalsprocess som godkänts av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

1) Yrkeserfarenhet
2) Särskilt prov
Mer information skickas närmre inpå ansökningen stängs 19/5. Men alla behöriga sökande kommer kallas till särskilt prov som sker digitalt så snart som möjligt efter den 19/5.

Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven och yrkeserfarenhet det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen. Antagningsbesked skickas till sökande, både antagna och reserver. Svarstid 2 veckor.

Pedagogiskt stöd

Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till det både i urvalsprocess. Men även för att i tidigt skede veta om du blir antagen vilka behov du har och se till att du från början av utbildningen får rätt verktyg osv.

Operativ ledare – Revenue Management – Ditt nästa steg in i framtiden?

Så vad får du om du investerar i dig själv eller någon av dina medarbetare?
Verksamheten får en uppdaterad ledare som kan bidra med ett revenue tänk, förstår verksamheten och kan få med medarbetarna i förändringsarbetet samtidigt som man kan driva/hantera den digitala förändringen.

Andra utbildningar inom besöksnäringen

Koordinator inom besöksnäringen
Helen Rosenberg

Utbildningsledare Helén Rosenberg har ordet

Nu är rätt tid att utveckla och utvecklas!
Det är ingen nyhet att det finns utmaningar i besöksnäringen idag och mycket kommer förändras. Hur hänga med? Hur få ny input? Många står fortfarande och stampar, vet inte hur hantera och bemöta dagens och framtidens utmaningar.

Vill du utvecklas på personliga planet och i din yrkesroll, utveckla din verksamhet där du är tryggare och säkrare i din roll – ja då är denna utbildning rätt för dig.

Våra studerande – säger att utbildningen står för kvalitet, lilla extra, stort engagemang, coachande och närvarande ledning samt utbildningsledare. Med näringens aktiva deltagande i utbildningen ger vi dig som studerande senaste up to date – vad som krävs för yrkesrollen inte bara nu utan framtiden.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Helén Rosenberg på 0431-776 53 eller maila direkt till helen.rosenberg@bastad.se

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
Möt Sandra!

Möt Sandra!

Vem är du och när (och vad) gick du på Akademi Båstad? Sandra heter jag och tog examen sommaren 2023 på Akademi Båstad Yrkeshögskola där jag gick utbildningen Koordinator inom besöksnäringen. Jag har alltid haft ett stort intresse av marknadsföring och ledarskap och...

läs mer
Ny på jobbet!

Ny på jobbet!

Jonas Wilson Stoltz heter jag jobbar primärt med utbildningarna "Koordinator inom besöksnäringen" och "Operativ ledare - inriktning Revenue Management" Trivs gott i turismindustrin. Jag kommer från event – och nöjesbranschen där jag jobbat operativt som projektledare...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer