Operativ ledare – Revenue Management, 150 Yh-poäng

Operativ ledare – Revenue Management, 150 YH-poäng
Vad krävs av morgondagens ledare inom besöksnäringen?
Vill du utvecklas som ledare, växa i din yrkesroll och få en helhetsbild av hur långsiktig lönsamhet skapas? Denna utbildning innehåller de komponenter du behöver för att utvecklas till framtidens ledare! Ladda ner informationskort

Startar 6 september 2022 • Vi tar löpande emot sena ansökningar.

Utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Trender inom besöksnäringen ställer högre krav på kompetens på medarbetare och ledare. Dagens turister och gäster är digitala, resvana, kunniga och efterfrågar en allt högre nivå på kunskap från företag och medarbetare i vår bransch. Samtidigt kommer automatisering och teknisk utveckling att öka trycket på både specialisering och personligt bemötande men kommer även påverka organisation, arbetssätt, ledarskap mm. Detta ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt.

Du som är yrkesverksam i besöksnäringen

Utbildningen ger dig i din yrkesroll som Operativ ledare kompetens att utifrån verksamhetens idé och mål ta lönsamma beslut och leda verksamheten på ett hållbart sätt. Att jobba som operativ ledare är varierande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande. Det är viktigt att ha stor ekonomisk förståelse och kunskap inom området Revenue Management som kortfattat innebär att sälja er produkt till rätt kund vid rätt tillfälle. Detta samtidigt som du jobbar för att behålla och attrahera nya medarbetare och skapa ett hållbart ledarskap.

FÖR VEM?
Riktar sig till dig som är yrkesverksam i besöksnäringen och som önskar ta en större ansvarsroll i din verksamhet eller vill växa i din ledarroll. Många av våra studerande vill bli tryggare i sin yrkesroll, vill ta nästa steg och hänga med i samhällsutvecklingen.

För att känna trygghet, självförtroende och en progressivitet i din roll behöver du förståelse för de ekonomiska, marknadsmässiga och organisatoriska förutsättningarna som påverkar och styr affärsutveckling varför en grundläggande branschkännedom måste finnas. Med vår utbildning får du förståelse vad som krävs för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationens affärssyfte.

VAD FÅR DU?
Innehållet i samtliga kurser är handplockade där komponenterna är viktiga faktorer som bygger och utvecklar verksamheten. Med ledningsgruppens aktiva deltagande, lärare och föreläsare från näringslivet gör att utbildningen ständigt uppdateras och ger dig verklighetsbaserade praktikfall som du kan applicera direkt i din yrkesmässiga vardag.

Utbildningens mål är att du ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet i besöksnäringen operativt. Utbildningen ger dig en stor förståelse om Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna – är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut och leda verksamheten. Det många av våra studerande nämner efter utbildningens slut är att de utvecklats mycket på det personliga planet och fått ett unikt nätverk.

Arbetsgivare – Vad innebär detta för dig och din verksamhet?

Genom att tillsammans planera dagar för studier investerar du i din medarbetare i en kompetenshöjande utbildning som inte bara utvecklar hen utan även din verksamhet både under och efter utbildningen. Detta då din medarbetare kommer jobba med teori, olika case, frågeställningar osv som direkt kan appliceras i vardagen. Ni kan verksamhetsutveckla genom att hen utgår från verksamheten i olika case under utbildningen.

Ni får en ledare som med uppdaterad kunskap om affärsstrategi, Revenue management och digitalisering får med medarbetarna i ett förändringsarbete!

Utbildningen är kostnadsfri och genom vårt upplägg sker en progression som ger kunskap, färdighet och kompetens som gagnar alla parter.

I slutet av utbildningen genomför den studerande ett projekt med en frågeställning som med fördel kan genomföras i sin egna verksamhet. Detta mynnar ut i en studentrapport med förslag på strategier som förhoppningsvis direkt kan användas i er verksamhetsutveckling och bidra till en högre lönsamhet inom frågeställningens område. Med de studerandes inblick i verksamheten samt teorier och verktyg ges nya tankar och idéer där många av handledarna återkopplar att rapporterna har gett förbättringsförslag som kommer ge stor effekt för deras verksamheter och förändra anläggningens lönsamhet. Efter implementering ser de snabbt effekten!

HUR ÄR UPPLÄGGET?
Utbildningen pågår under tio månader på trekvartsfart och halvdistans. Detta möjliggör att du som studerar med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Genom att tillämpa teori i diskussioner, praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten får du en djupare förståelse och progressivt lärande.

Utbildningsträffar sker i Båstad vid ca tio tillfällen under läsåret, träffarna pågår ca tre dagar per gång och sker ungefär var fjärde vecka. Mellan träffarna sker digitala föreläsningar, du arbetar med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. Minst en dag i veckan utöver utbildningsträffarna bör du avsätta för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

Våra kursansvariga och studerande berättar!

Hör våra kursansvariga Martin Andersson och Niklas Örnfelt berätta mer om utbildningen.

Personlig utveckling?

Personlig utveckling? Tryggare i din ledarroll? Redo att gå nästa steg i karriären? Hör våra studerande på Akademi Båstad berätta om den kostnadsfria YH-utbildningen på distans som ger kompetensutveckling och möjlighet att studera och jobba samtidigt.

My Svensson

Vi besökte Ringenäs Golfklubb hotell & konferens där fd studerande My Svensson och hotellchef Anna Käll berättade om vinsten av att kompetenshöja sin personal.

Kursplan

Operativt ledarskap, 50 YH-poäng

Kursen belyser det operativa ledarskapet utifrån ett brett perspektiv både internt och externt. Huvudsyftet med kursen är att du ska utveckla kompetens att leda dig själv, andra medarbetare. Och sitt team på ett hållbart sätt. Du får en förståelse hur digitaliseringen påverkar organisationen och hur du som ledare planerar, leder och utvecklar kompetens i en konstant förändring. För att kunna leda och utveckla en personalgrupp i ett samhälle som är i konstant förändring på ett pedagogiskt och situationsanpassat sätt, får de studerande kunskaper om bla olika ledarstilar, organisationsformer, värdegrundsarbete, grupprocesser och konflikthantering.I kursen ingår bland annat.:

 • Etik och Responsible Business
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Personalarbete
 • Lagar och avtal i besöksnäringen
 • Säkerhetsarbete
Ekonomi - Revenue Management, 50 YH-poäng

Kursens ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi, företagande, affärsmannaskap och ekonomisk planering. Huvudfokus är Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Du som studerande får i kursen kunskap om hur intäkt och lönsamhet kan maximeras genom att agera och reagera utifrån marknadens förutsättningar. Kursen behandlar terminologi inom ämnet såsom prissättning, kalkylering och prognoser.

I kursen ingår bland annat.:

 • Företagsekonomi för besöksnäringen
 • Prognos och budget
 • Revenue Management
 • Segmenterad prissättning
 • Benchmarking
 • Digitala RM verktyg
Affärsstrategi, 35 YH-poäng

Kursen ger kunskap i marknadens behov och krav om vad som krävs för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationens affärssyfte.

Genom ett case jobbar du igenom din affärsplan, målsättning och skapar genomtänkta strategier där man skapar förutsättningar utifrån digitaliseringen och omvärldsbevakning. Hur man med hjälp av automation, olika kanaler och verktyg interaktivt kommunicerar med gäster, leverantörer, medarbetare mfl.

Kursen är uppbyggd för att utveckla en kompetens att i rollen kunna hantera hela processen från omvärldsanalys, behov, prissättning, försäljning, distribution och merförsäljning.

I kursen ingår bland annat.:

 • Affärsplan och grundläggande strategiarbete
 • Köpprocess och köpbeteende
 • Marknadskommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Digitalisering
Projekt inom operativt ledarskap, 15 YH-poäng

I utbildningens sista kurs väljer den studerande utifrån en frågeställning att arbeta med ett utvecklingsprojekt i en verksamhet inom besöksnäringen. Målet är att självständigt identifiera och analysera faktorer kring företagets verksamhet med fokus på hur detta påverkar företagets lönsamhet samt ta fram en strategisk och pedagogisk handlingsplan.

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgrupp

Maria Koch, HKC Hotels (Ordförande)
Thomas Dalebring, Humanor (Vice Ordförande)
Malin Lundgren, IKEA Hotell
Johan Öhman, MiWell
Johan Knutsson, PMHR
Jimmy Moritz, Skånska Möten
Christina Jonsson, C-Rev
Jesper Malmquist, Branäsgruppen
Anna Käll, Ringenäs golfklubb, hotell & konferens
Fredrik Kocon, Destination Söderåsen
David Peters, Expedia Group
Ewa Nilsson, rektor Akademi Båstad Yrkeshögskola
Helén Rosenberg, utbildningsledare Akademi Båstad Yrkeshögskola
Åsa Christensson, studeranderepresentant
Catarina Queckfeldt Luczak, studeranderepresentant

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Om du inte är behörig kan du eventuellt ansöka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18.

Särskilda förkunskaper

3 år halvtid eller 1½ år heltid dokumenterad branschspecifik yrkeserfarenhet inom besöksnäringen. Annan yrkeserfarenhet kan vara en yrkesroll inom besöksnäringen där man har stor förståelse för branschen såsom ansvarsfull tjänst på tex en marknads- eller försäljningsavdelning.

Utbildningen riktar sig mot medarbetare som önskar ta en större ansvarsroll i sin verksamhet eller vill växa i sin ledarroll. Branschspecifik yrkeserfarenhet kan vara roller inom: – reception – restaurang – konferens – teamleader – roll med visst helt eller visst ansvar inom besöksnäringen – driver eget företag såsom pensionat, café, restaurang, aktivitetsbolag osv.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Våra urvalsgrunder är yrkeserfarenhet och särskilt prov. Detta är skapat utifrån den urvalsprocess som godkänts av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

1) Yrkeserfarenhet – max 5 år
2) Särskilt prov
– Teoretiskt prov. Skriftligt prov såsom matematik, ekonomi, läsförståelse, svenska, engelska och branschkunskap.
– Praktiskt prov. Case kopplat till branschen som ni i förväg får möjlighet att lösa och vid överenskommen tid redovisas digitalt för antagningspersonal.

Mer information skickas närmre inpå ansökningen stängs 16/5. Men alla behöriga sökande kommer kallas till särskilt prov som sker digitalt så snart som möjligt efter den 16/5.

Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven och yrkeserfarenhet det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen. Antagningsbesked skickas till sökande, både antagna och reserver. Svarstid 2 veckor.

Pedagogiskt stöd

Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till det både i urvalsprocess. Men även för att i tidigt skede veta om du blir antagen vilka behov du har och se till att du från början av utbildningen får rätt verktyg osv.

Operativ ledare – Revenue Management – Ditt nästa steg in i framtiden?

Så vad får du om du investerar i dig själv eller någon av dina medarbetare?
Verksamheten får en uppdaterad ledare som kan bidra med ett revenue tänk, förstår verksamheten och kan få med medarbetarna i förändringsarbetet samtidigt som man kan driva/hantera den digitala förändringen.

Andra utbildningar inom besöksnäringen

Koordinator inom besöksnäringen
Helen Rosenberg

Utbildningsledare Helén Rosenberg har ordet

Nu är rätt tid att utveckla och utvecklas!
Det är ingen nyhet att det finns utmaningar i besöksnäringen idag och mycket kommer förändras. Hur hänga med? Hur få ny input? Många står fortfarande och stampar, vet inte hur hantera och bemöta dagens och framtidens utmaningar.

Vill du utvecklas på personliga planet och i din yrkesroll, utveckla din verksamhet där du är tryggare och säkrare i din roll – ja då är denna utbildning rätt för dig.

Våra studerande – säger att utbildningen står för kvalitet, lilla extra, stort engagemang, coachande och närvarande ledning samt utbildningsledare. Med näringens aktiva deltagande i utbildningen ger vi dig som studerande senaste up to date – vad som krävs för yrkesrollen inte bara nu utan framtiden.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Helén Rosenberg på 0431-776 53 eller maila direkt till helen.rosenberg@akademi.bastad.se

Nyheter

Stipendier, tårar och skratt!

Stipendier, tårar och skratt!

Häromveckan var det dags för våra studerande på utbildningen OPERATIV LEDARE att ta examen - i en miljö så vacker att man nästan tappar andan, Norrviken Båstad! Vi njöt av en god lunch, kramar och tacktal, stipendier och tårar, lyckönskningar och skratt!Hela 10...

läs mer
I dagarna två!

I dagarna två!

Redovisning av examensarbete för våra blivande ”koordinatorer inom besöksnäringen”! I dagarna två befinner sig våra studerande på utbildningen Koordinator inom besöksnäringen, på Hotel Skansen i Båstad. Nu går denna klass in på upploppet efter 2 års studier och det är...

läs mer
Ny dag, nya möjligheter!

Ny dag, nya möjligheter!

  Först ett stort tack till alla er som tittade in till oss på vår Digitala Inspirationsdag den 31 mars. Superkul! Vi blev själva så inspirerade att vi kommer att ge er ytterligare ett tillfälle att chatta med våra utbildningsledare som svarar på alla era frågor om...

läs mer
Digital inspirationsdag!

Digital inspirationsdag!

Den 31 mars kl 16-18 finns vi på plats digitalt för att inspirera och informera samt svara på alla dina frågor ! Kika på filmer som presenterar våra utbildningar, hör vad våra studenter berättar och chatta via Zoom med utbildningsledare/lärare!...

läs mer
Ansökan är öppen!

Ansökan är öppen!

Ansökan är nu öppen för samtliga YH-utbildningar. Hos oss hittar du utbildningar inom BESÖKSNÄRINGEN, LEDARSKAP, REVENUE MANAGEMENT, TRÄDGÅRD OCH VÅRD. Utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch vilket betyder att kursinnehållet är väl anpassade till...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

God fortsättning på det nya året önskar vi er alla ! Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2022. När ansökningsomgången stängde i somras hade myndigheten...

läs mer