Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning, 300 YH-poäng
Utbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning är en utbildning som vänder sig till dig som vill förvalta våra utemiljöer, särskilt de gröna, på ett framtida, hållbart sätt.  Ladda hem informationskort här

14 mån, distans med träffar i Båstad, studiefart 100%.
Ansökan för utbildningsstart januari 2025 är nu stängd!

En utbildning som ger efterfrågad kompetens

Behovet av kvalificerade trädgårdsmästare har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare. Mycket byggande, många privata personer som vill kunna bo kvar och fortsätta ha en fin trädgård, många fritidsboende med trädgårdar som behöver skötas och kyrkogårdsförvaltningar med pensionsavgångar.

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsmästare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Förutom att bli en skicklig hantverkare från ekosystemtjänster till trädvård ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som kvalificerad trädgårdsmästare, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Distansutbildningen rakt in i trädgården

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i Båstad. De obligatoriska träffarna är nio till antalet och är 3-4 dagar långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet, kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsmästare med båda händerna i jorden!

Efterfrågan på personal med en trädgårdsmästarutbildning är stor, vilket skapar goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs det kunskaper i svenska.

Särskilda behörighetskrav

Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1 och Skötsel av utemiljöer eller motsvarande.

Saknar du den särskilda behörigheten kan du läsa en behörighetsgivande förutbildning (BFU) hos oss hösten innan utbildningen startar. Då läser du merparten av dessa fyra kurser under 12 intensiva veckor (start v. 39) med några dagars uppstart i Båstad. Godkänt på den behörighetsgivande förutbildningen ger en garanterad plats på huvudutbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning.

Hur ser branschen ut efter examen?

Trädgårdsektorn expanderar kraftigt och behovet av arbetskraft är mycket stor. Allmänhetens intresse för gröna lösningar till syfte att klara av klimatförändringar ökar ständigt, men intresset blir också allt större i takt med växande krav på hållbar ekologiskt utveckling. Men även behov av gröna miljöer för rekreation, hälsofrämjande aspekter och miljömedvetenhet efterfrågas.

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Denna behörighetsgivande förutbildning är till för dem som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven. På detta sätt kan den som inte har någon bakgrund i trädgårdsbranschen och som inte har läst några trädgårdskurser tidigare ges möjlighet att bli fullt behörig till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare. Den som genomfört förutbildningen med godkänt resultat (G eller VG) antas till den utbildningsomgång på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning som följer efter förutbildningen. Den behörighetsgivande förutbildningen är CSN-berättigad.

Behörighetskrav

För att få läsa den behörighetsgivande förutbildningen krävs grundläggande behörighet.

Ansökan

Den som behöver gå den behörighetsgivande förutbildningen för att kunna komma in på utbildningen ansöker som vanligt till utbildningen. Man ansöker alltså inte särskilt till denna förutbildning. De sökande som inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven men som uppfyller kraven ovan kommer att erbjudas plats till den behörighetsgivande förutbildningen. Om det är många sökande till utbildningen, kommer ett urval att göras.

Kurser

Ekosystemtjänster och gröna miljöers värden, 30 YH-poäng

Kursen ger fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster, vad begreppen stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster innebär. Biologisk mångfald är ett viktigt område. Kursen visar på hur gröna stadsmiljöer kan anpassas för klimatförändringar och bidra till att de blir mer robusta och kan hantera skyfall och torka. Kursen ger metoder och verktyg för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster. Kursen ger även kunskap om hur man kommunicerar gröna miljöers värden.
Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha god kännedom om ekosystemtjänster och självständigt skall kunna kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv, särskilt i redan befintliga utemiljöer. Den studerande skall få en ökad förståelse för vad vardagens utemiljöer, parker och trädgårdar kan betyda för människors hälsa, välbefinnande och utveckling och kunna kommunicera och argumentera för gröna miljöers värden i sin yrkesroll.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Kursen ger den studerande redskap och färdigheter att självständigt kunna integrera tidigare kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen med det valda fördjupningsområdet i kursen. Vidare ska den studerande kritiskt kunna analysera den information denne finner och de resultat hen får, att skriva rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att muntligen redovisa vad hen kommit fram till inför en tänkt målgrupp. Målet är att den studerande ska kunna specialisera sig som trädgårdsmästare och bli lite av en expert inom sin valda fördjupning, men också att arbeta självständigt och ha ett kritiskt förhållningssätt. Målet är också att öka den studerandes kompetens som kvalificerad trädgårdsmästare.

Fördjupad växtkunskap för trädgårdsmästare, 60 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av växter som används i trädgårdar och parker. Kursen behandlar växternas olika användningsområden och hur olika ståndortsfaktorer påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen och även att ta fram växtförslag utifrån klimat, växternas funktion och egenskaper. Kursen tar även upp inventering av växter i trädgårdar och parker. Den studerande ska kunna identifiera ett brett växtsortiment och ha fördjupad kunskap om växterna, bland annat deras olika krav på livsmiljöer. Den studerande ska bli skicklig i vegetationsbyggnad och användning av växter och att välja rätt växt till rätt plats eller rätt växtbädd för valda växter för att uppnå lång hållbarhet, lägre skötselkostnader och väl fungerande ekosystemtjänster. I kursen används texter på engelska för att den studerande ska lära sig kommunicera på engelska inom kursens område.

Drift- och underhållsarbete för en hållbar utemiljö, 60 YH-poäng

Kursen behandlar olika drift och underhållsmoment för utemiljöer ur ett hållbarhetsperspektiv, ex. planering, utförande och uppföljning. Den studerande får fördjupade kunskaper om drift och underhåll av gräs- och planteringsytor, urnor, natur- och kulturmark, markbeläggningar, markutrustning samt lek- och fritidsytor. De studerande uppmärksammas på vad man ur ett skötselperspektiv kan tänka på kring tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Kursen behandlar även förebyggande markvård och jordförbättringsåtgärder. Arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekter med ergonomi och utrustning som finns till för hjälp och skydd är viktig för att kunna analysera sin egen arbetssituation, och arbeta säkert och miljömedvetet för en hållbar utveckling. I kursen används undervisningsmaterial på engelska för att den studerande ska lära sig kommunicera på engelska inom kursens område.

LIA – drift och underhåll för en hållbar utemiljö, 60 YH-poäng

Kursen ger den studerande möjlighet att omsätta och fördjupa de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska genomförandet drift- och underhållsarbeten av utemiljöer, främst ur ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande blir väl bevandrad inom drift- och underhållsarbetets praktiska moment och får samtidigt god insikt i yrket som trädgårdsmästare.

Styrning och förvaltning av utemiljö, 25 YH-poäng

Kursen ger kompetens för att styra och förvalta utemiljöer. Kursen går igenom årshjulets olika skeenden med tyngdpunkt på drift- och underhållsarbeten. Kursen ger kunskaper i att analysera anbud och kalkylera, skriva offerter, göra kapacitetsanalyser, planera arbetet och driva projekt samt följa upp utförda arbeten.
Kursen behandlar hur man planerar och följer upp drift och underhåll av utemiljöer utifrån avtal och kvalitetskriterier. Den studerande ska även kunna medverka vid upphandlingar och samverka mellan olika led och funktioner inom ett arbetsprojekt samt mellan olika yrkeskategorier. Den behandlar även kvalitets- och miljöledningssystem.
Målet är att de studerande ska lära sig att upprätta drift- och underhållsplaner och kunna omsätta dessa i praktiskt arbete, samt göra förbättringar inom kvalitet och miljö.

Trädgårdar och parkers historia, 10 YH-poäng

Trädgårdsmästare som arbetar med drift och underhåll av utemiljö behöver ha kunskap om trädgårdar och parkers historiska utveckling för att kunna bevara det kulturarv som finns i dessa miljöer. Kursen behandlar ämnet trädgårdshistoria utifrån en trädgårdsmästares perspektiv och tar upp de lagar och regler som gäller för historiska kulturmiljöer. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna analysera befintliga trädgårdar och parker och ge utvecklingsförslag där de kulturhistoriska värdena bevaras eller utvecklas.

Trädvård, 25 YH-poäng

Träden i vår utemiljö bidrar med arkitektoniska, biologiska, tekniska och sociala funktioner och värden och är de enskilt viktigaste objekten i utemiljön när det gäller att bidra till ekosystemtjänster, vilket gör att vi måste sköta dem väl efter deras enskilda behov. Kursen går igenom skötsel av skyddsvärda träd och bedömning av riskträd. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen i form av fältstudier och med konkreta, praktiska övningar och analysförfarande för att förstärka yrkesskickligheten. Trädplaner är en annan viktig del av kursen liksom plantering och etablering av träd. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna redogöra för träds uppbyggnad och förstå viktiga fysiologiska funktioner, föreslå och motivera lämpliga vårdinsatser, diagnostisera träds behov av vårdinsatser under olika livsfaser, redogöra för olika bedömningsmetoder för träds ekonomiska värde och föreslå och motivera metoder för riskbedömning.

Trädgårdsmästarutbildning – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en yrkeshögskoleexamen inom trädgård från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra trädgårdsutbildningar som du kan söka just nu

Utbildningsledare Angelika Högwall har ordet

På Akademi Båstad Yrkeshögskola har vi i många år erbjudit utbildningar inom trädgårdsområdet. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Samtliga av våra yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård är framtagna i samarbete med branschen och det den efterfrågar. Branschen behöver kvalificerade trädgårdsmästare som är specialister på allt vad skötsel av våra utemiljöer innebär. Utbildningen är unik med fokus på förvaltning och utveckling av hållbara, hälsosamma och attraktiva utemiljöer.

Utbildningen är till för dig som vill få en tydlig yrkesroll inom trädgårdsbranschen – både för yrkesbytare och för dig som vill fördjupa dig inom ditt befintliga yrke. Distansupplägget gör utbildningen tillgänglig och flexibel. Kompetensen och kvaliteten är hög under utbildningen, vilket ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas i arbetslivet efter studietiden. Vårt mål är att alla som studerar på Akademi Båstad ska trivas under utbildningen och växa som individer.

Välkommen till oss!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också maila direkt till maria.rosbladh@bastad.se

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
LIA med fantastiska lärdomar!

LIA med fantastiska lärdomar!

Dags att summera sommarens LIA-praktik! Genom min utbildning till Kvalificerad trädgårdsmästare hos Akademi Båstad Yrkeshögskola jag nu haft drygt 12 veckors praktik. Först 8 veckor i vacker kulturhistorisk miljö på Vallentuna kyrkogård där jag fick lära mig allt om...

läs mer
Rosuppropet!

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts!Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder har äldre kulturrosor kartlagts och det handlar om alltifrån DNA till rosornas kulturhistoria.Programmet för odlad mångfald, Pom, har genom Rosuppropet och engagerade...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer