Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning

Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning, 300 YH-poäng
Utbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning är en utbildning som vänder sig till dig som vill förvalta våra utemiljöer, särskilt de gröna, på ett framtida, hållbart sätt.  Ladda hem informationskort här

Start 23 januari 2023 FULLT • Ansökan för utbildningsstart januari 2024 öppnar i februari 2023.

En utbildning som ger efterfrågad kompetens

Behovet av kvalificerade trädgårdsmästare har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare. Mycket byggande, många privata personer som vill kunna bo kvar och fortsätta ha en fin trädgård, många fritidsboende med trädgårdar som behöver skötas och kyrkogårdsförvaltningar med pensionsavgångar.

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsmästare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Förutom att bli en skicklig hantverkare från ekosystemtjänster till trädvård ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som kvalificerad trädgårdsmästare, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Distansutbildningen rakt in i trädgården

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i Båstad. De obligatoriska träffarna är nio till antalet och är 3-4 dagar långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet, kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsmästare med båda händerna i jorden!

Efterfrågan på personal med en trädgårdsmästarutbildning är stor, vilket skapar goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Dessutom krävs det kunskaper i svenska.

Särskilda behörighetskrav

Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1 och Skötsel av utemiljöer eller motsvarande.

Saknar du den särskilda behörigheten kan du läsa en behörighetsgivande förutbildning (BFU) hos oss hösten innan utbildningen startar. Då läser du merparten av dessa fyra kurser under 10 intensiva veckor med några dagars uppstart i Båstad. Godkänt på den behörighetsgivande förutbildningen ger en garanterad plats på huvudutbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning.

Hur ser branschen ut efter examen?

Trädgårdsektorn expanderar kraftigt och behovet av arbetskraft är mycket stor. Allmänhetens intresse för gröna lösningar till syfte att klara av klimatförändringar ökar ständigt, men intresset blir också allt större i takt med växande krav på hållbar ekologiskt utveckling. Men även behov av gröna miljöer för rekreation, hälsofrämjande aspekter och miljömedvetenhet efterfrågas.

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Denna behörighetsgivande förutbildning är till för dem som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven. På detta sätt kan den som inte har någon bakgrund i trädgårdsbranschen och som inte har läst några trädgårdskurser tidigare ges möjlighet att bli fullt behörig till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare. Den som genomfört förutbildningen med godkänt resultat (G eller VG) antas till den utbildningsomgång på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning som följer efter förutbildningen. Den behörighetsgivande förutbildningen är CSN-berättigad.

Behörighetskrav

För att få läsa den behörighetsgivande förutbildningen krävs grundläggande behörighet.

Ansökan

Den som behöver gå den behörighetsgivande förutbildningen för att kunna komma in på utbildningen ansöker som vanligt till utbildningen. Man ansöker alltså inte särskilt till denna förutbildning. De sökande som inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven men som uppfyller kraven ovan kommer att erbjudas plats till den behörighetsgivande förutbildningen. Om det är många sökande till utbildningen, kommer ett urval att göras.

Kurser

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 10 YH-poäng

Kursen går på djupet vad det gäller arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekterna inom trädgårdsyrket. Den behandlar alltifrån aktuell ergonomi och den utrustning som finns för hjälp och skydd till lagar och andra bestämmelser inom området. Den behandlar även kvalitets- och miljöledning och hur man som trädgårdsmästare kan arbeta miljömedvetet. Den studerande ska med säkerhet kunna analysera sin egen arbetssituation och alltid arbeta säkert och arbetsmiljömedvetet. Den studerande ska även arbeta kvalitets- och miljömedvetet. Målet är också att den studerande ska ha ett fortsatt intresse att ta till sig nya rön, råd och anvisningar inom dessa områden. 

Fördjupad växtkunskap, 50 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av växter som används i trädgårdar och parker. Kursen behandlar växternas olika användningsområden och hur olika ståndortsfaktorer påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen och även att ta fram växtförslag utifrån klimat, växternas funktion och egenskaper. Kursen tar även upp inventering av växter i trädgårdar och parker. Den studerande ska kunna identifiera ett brett växtsortiment och ha fördjupad kunskap om växterna, bland annat deras olika krav på livsmiljöer. Den studerande ska bli skicklig i vegetationsbyggnad och användning av växter och att välja rätt växt till rätt plats eller rätt växtbädd för valda växter för att uppnå lång hållbarhet, lägre skötselkostnader och väl fungerande ekosystemtjänster. I kursen används texter på engelska för att den studerande ska lära sig kommunicera på engelska inom kursens område

Kvalificerat drift- och underhållsarbete för en hållbar utemiljö, 50 YH-poäng

Kursen behandlar olika drift och underhållsmoment för utemiljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande kommer att få fördjupade kunskaper om driften av gräs- och planteringsytor, natur- och kulturmark, hårdgjorda ytor och konstruktioner samt lek- och markutrustning. Kursen ger även kunskap om hur man kan förhålla sig till de vanligaste växtsjukdomarna och skadedjursangreppen med till exempel biologisk skadedjursbekämpning och förebyggande markvård. Målet med kursen är att de studerande ska lära sig att upprätta drift- och underhållsplaner och att sedan omsätta dessa i praktiskt arbete. Kursen ska ge de studerande kompetens att analysera och utveckla utemiljöer ur ett drift- och underhållsperspektiv där ekonomisk, miljömässig och arbetsmiljömässig hänsyn tas. I kursen används texter på engelska för att den studerande ska lära sig kommunicera på engelska inom kursens område.

LIA – drift och underhåll för en hållbar utemiljö, 40 YH-poäng

Kursen ger den studerande möjlighet att omsätta och fördjupa de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska genomförandet drift- och underhållsarbeten av utemiljöer, främst ur ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande blir väl bevandrad inom drift- och underhållsarbetets praktiska moment och får samtidigt god insikt i yrket som trädgårdsmästare.

LIA – specialisering, 20 YH-poäng

Kursen ger den studerande möjligheten att fördjupa sina praktiska kunskaper genom att välja ett av de områden som man tidigare gjort praktik inom eller att bredda sina praktiska kunskaper genom att välja något nytt område inom trädgårdsmästarens kompetensområden eller angränsade trädgårdsyrkesområden. Den studerande inhämtar praktisk erfarenhet inom vald inriktning så att denne får en bredare och djupare erfarenhetsbank att ta av längre fram i sin yrkeskarriär

Trädvård, 20 YH-poäng

Träden i vår utemiljö bidrar med arkitektoniska, biologiska, tekniska och sociala funktioner och värden och är de enskilt viktigaste objekten i utemiljön när det gäller att bidra till ekosystemtjänster, vilket gör att vi måste sköta dem väl efter deras enskilda behov. Kursen går igenom skötsel av skyddsvärda träd och bedömning av riskträd. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen i form av fältstudier och med konkreta, praktiska övningar och analysförfarande för att förstärka yrkesskickligheten. Trädplaner är en annan viktig del av kursen liksom plantering och etablering av träd. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna redogöra för träds uppbyggnad och förstå viktiga fysiologiska funktioner, föreslå och motivera lämpliga vårdinsatser, diagnostisera träds behov av vårdinsatser under olika livsfaser, redogöra för olika bedömningsmetoder för träds ekonomiska värde och föreslå och motivera metoder för riskbedömning.

Trädgårdar och parkers historia, 10 YH-poäng

Trädgårdsmästare som arbetar med drift och underhåll av utemiljö behöver ha kunskap om trädgårdar och parkers historiska utveckling för att kunna bevara det kulturarv som finns i dessa miljöer. Kursen behandlar ämnet trädgårdshistoria utifrån en trädgårdsmästares perspektiv och tar upp de lagar och regler som gäller för historiska kulturmiljöer. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna analysera befintliga trädgårdar och parker och ge utvecklingsförslag där de kulturhistoriska värdena bevaras eller utvecklas..

Styrning och förvaltning av utemiljö, 20 YH-poäng

Kursen behandlar byggprocessens olika skeenden med tyngdpunkt på drift- och underhållsarbeten. Kursen ska ge kunskaper i att analysera anbud och kalkylera, skriva offerter, prissätta, göra kapacitetsanalyser, planera arbetet och driva projekt samt följa upp utförda arbeten. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna planera och följa upp drift och underhåll av utemiljöer utifrån avtal och kvalitetskriterier. Den studerande ska även kunna medverka vid upphandlingar och samverka mellan olika led och funktioner inom ett arbetsprojekt samt mellan olika yrkeskategorier.

Ekosystemtjänster i hållbara utemiljöer, 30 YH-poäng
Kursen ger kunskap om ekosystemtjänster och hur dessa kan bevaras och utvecklas vid förvaltning av utemiljöer. Under kursen gås lagstiftning igenom och hur ekosystemtjänster kan integreras vid planering, genomförande och uppföljning av skötselarbeten. Metoder och verktyg presenteras också för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster, som kan ligga till grund för beslutsfattande. Exempel på innehåll som tas upp under kursen: ekosystemtjänster, biologisk mångfald, dagvattenhantering, skötsel av våtmarker och ängar, hantering av torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, regnbäddar, bekämpning av invasiva arter, energisnåla och effektiva redskap och maskiner. Målet är att den studerande ska få god kunskap om ekosystemtjänster och självständigt ska kunna kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv, särskilt i redan befintliga utemiljöer.
Kommunikation av gröna miljöers sociala värden, 20 YH-poäng

Utemiljön omkring oss är av stor betydelse för människors välmående. Genom ekosystemtjänster ökar naturvärdena, upplevelserna och välfärden. När vi vistas och interagerar med gröna miljöer i natur och trädgård förebyggs fysisk och psykisk ohälsa. Utemiljön är viktig för återhämtning och vila men även en betydelsefull social arena för människor med utrymme för aktiviteter. Dessutom kommer framtidens trädgårdsmästare att behöva kunna argumentera för och sprida kunskap om gröna miljöers sociala värden. Kursen behandlar hur naturen påverkar människan och varför människan mår bra av att vistas i gröna miljöer. De studerande analyserar olika gröna miljöers utformning och vad man ur ett skötselperspektiv ska tänka på kring tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Kursen går också igenom hur man framgångsrikt kan kommunicera utemiljöns värden. Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall nå en ökad förståelse för vad vardagens utemiljöer, parker och trädgårdar kan betyda för människors livskvalitet, trivsel, hälsa och välbefinnande. Den studerande ska kunna kommunicera och argumentera för gröna miljöers värden i sin roll som trädgårdsmästare.

Examensarbete, 30 YH-poäng
Kursen ger den studerande redskap och färdigheter att självständigt kunna integrera tidigare kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen med det valda fördjupningsområdet i kursen. Vidare ska den studerande kritiskt kunna analysera den information denne finner och de resultat hen får, att skriva rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att muntligen redovisa vad hen kommit fram till inför en tänkt målgrupp. Målet är att den studerande ska kunna specialisera sig som trädgårdsmästare och bli lite av en expert inom sin valda fördjupning, men också att arbeta självständigt och ha ett kritiskt förhållningssätt. Målet är också att öka den studerandes kompetens som kvalificerad trädgårdsmästare

Trädgårdsmästarutbildning – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en yrkeshögskoleexamen inom trädgård från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra trädgårdsutbildningar som du kan söka just nu

Utbildningsledare Angelika Högwall har ordet

På Akademi Båstad Yrkeshögskola har vi i många år erbjudit utbildningar inom trädgårdsområdet. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Samtliga av våra yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård är framtagna i samarbete med branschen och det den efterfrågar. Branschen behöver kvalificerade trädgårdsmästare som är specialister på allt vad skötsel av våra utemiljöer innebär. Utbildningen är unik med fokus på förvaltning och utveckling av hållbara, hälsosamma och attraktiva utemiljöer.

Utbildningen är till för dig som vill få en tydlig yrkesroll inom trädgårdsbranschen – både för yrkesbytare och för dig som vill fördjupa dig inom ditt befintliga yrke. Distansupplägget gör utbildningen tillgänglig och flexibel. Kompetensen och kvaliteten är hög under utbildningen, vilket ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas i arbetslivet efter studietiden. Vårt mål är att alla som studerar på Akademi Båstad ska trivas under utbildningen och växa som individer.

Välkommen till oss!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också maila direkt till utbildningsledare angelika.hogwall@akademi.bastad.se

Nyheter

Grön design!

Grön design!

  Göteborg 10 maj. Mona Holmberg och Ulf Strindberg delade generöst med sig av sina erfarenheter av grön design för funktionell skötsel i olika bostadsområden i Göteborg. Trots ihållande regn var uthålligheten och intresset stort bland våra "Kvalificerade...

läs mer
Ny dag, nya möjligheter!

Ny dag, nya möjligheter!

  Först ett stort tack till alla er som tittade in till oss på vår Digitala Inspirationsdag den 31 mars. Superkul! Vi blev själva så inspirerade att vi kommer att ge er ytterligare ett tillfälle att chatta med våra utbildningsledare som svarar på alla era frågor om...

läs mer
Examensdags!

Examensdags!

Hurra, vad ni är bra !! Efter 14 månaders studier och 300 YH poäng rikare var det så examensdags för våra KVALIFICERADE TRÄDGÅRDSANLÄGGARE.  Ett stort grattis och lycka till i framtiden önskar vi!

läs mer
Digital inspirationsdag!

Digital inspirationsdag!

Den 31 mars kl 16-18 finns vi på plats digitalt för att inspirera och informera samt svara på alla dina frågor ! Kika på filmer som presenterar våra utbildningar, hör vad våra studenter berättar och chatta via Zoom med utbildningsledare/lärare!...

läs mer
Ansökan är öppen!

Ansökan är öppen!

Ansökan är nu öppen för samtliga YH-utbildningar. Hos oss hittar du utbildningar inom BESÖKSNÄRINGEN, LEDARSKAP, REVENUE MANAGEMENT, TRÄDGÅRD OCH VÅRD. Utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch vilket betyder att kursinnehållet är väl anpassade till...

läs mer
Studiebesök för två nya klasser

Studiebesök för två nya klasser

Två av våra korta YH-utbildningar inom trädgård har i veckan haft utbildningsstart. Även dessa två kurser, Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning och Dagvattenhantering i utemiljö, startade med fulla klasser. Utbildningarna riktar sig till redan...

läs mer