Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som specialistundersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska.
Klicka här för att lämna in din ansökan.

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

Senast ändrad: mar 24, 2021

Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.

Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.

Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.

Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska.

KURSINNEHÅLL

Kvalificerad sjukvård och behandling, 50 YH-poäng

Kursen ger fördjupade kunskaper och handlingsberedskap i omhändertagande vid olycksfall och vid svåra/akuta somatiska och psykiska tillstånd.

I kursen ingår bland annat:

 • kvalificerad sjukvård och behandling
 • göra adekvata bedömningar – vidta lämpliga åtgärder
 • handlingsberedskap för att i öppen- och sluten vård omhänderta vårdtagare/patient vid olycksfall
 • utföra dokumentation och medverka i vårdplanering

Kommunikation, samtal och bemötande i vården, 15 YH-poäng

Kursen ger kunskap i relationsetik och social-psykologi för att du som studerande ska utveckla din värdegrund och därmed utveckla verktyg för ditt etiska förhållningssätt. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i kriser och krisbearbetning samt ger inblick i anhörig och vårdarnas situation. I kursen ingår Språkombudsutbildning enligt Vård- och Omsorgcollege.

Handledning och ledarskap, 15 YH-poäng

Kursen ger en förståelse för handledning som en hjälp och ett stöd i arbetet med människor och ett medel för den personliga kunskapsutvecklingen inom yrket. Kursen ger även kunskaper, inblick i metoder, färdigheter och redskap inom ledarskap. Kursen ger dig en Handledarutbildning enligt Vård- och Omsorgscollege

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap i vård och behandling av barn och ungdomar med olika sjukdomstillstånd och ge insikt i reaktioner på sjukdomhos barn och ungdom samt ge insikt i smärta och smärtbehandling. Kursen ska dessutom ge kunskap om lekens betydelse i sambandmed sjukdom, ge förståelse för familjens situation och betydelsen av samverkan med anhöriga/närstående.

Palliativ vård, 20 YH-poäng

Palliativ vård är aktiv vård med helhetssyn, av personer i alla åldrar, med allvarligt lidande på grund av svår sjukdom, och särskilt för personer nära livets slut. Vården syftar till att främja livskvalitet för den sjuke och närstående. Kursen ger kunskap om smärta och smärtbehandling.

Samverkan med olika organisationer,15 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om olika organisationer i samverkan inom öppen- och slutenvård samt om de lagar och författningar som styr yrkesområdet. Kursen ger kunskaper om anhörigvård, om äldres hälsa och ohälsa, geriatrisk omvårdnad och om medicinsteknisk utrustning.

Näring och hälsa, 15 YH-poäng

Kursen ger basala kunskaper i näringslära samt kunskap om och insikt i kosten och näringens betydelse för hälsa och välbefinnande. Kursen ger dessutom kunskap om kostens betydelse för uppkomst och utveckling av olika sjukdomstillstånd.

LIA Kvalificerad sjukvård/akutsjukvård/palliativ vård/psykiatri/primärvård/hälso- sjukvård för barn och ungdom, 20 YH-poäng

LIA:n är valbar och kopplad till respektive kurs inom utbildningen.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Den studerande ska självständigt skriva ett examensarbete.

Psykisk ohälsa, 20 YH-poäng

Kännedom om behandling av psykiska tillstånd med tonvikt på omvårdnad.

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Akutsjukvård, Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid. För information ring 0431-772 18.

Urval

Särskilt prov och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

September 2021– juni 2022, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad
 • Kit Emilsson, utbildningsledare, Akademi Båstad yrkeshögskola
 • Anna Sturesson, vårdlärare, Akademi Båstad yrkeshögskola
 • Monica Axelsson, leg ssk, Palliativ vård AB
 • Eva Stuhr Sander, enhetschef, Region Skåne/Förvaltning Sund
 • Kristina Håkeborg, utvecklingschef Hallands sjukhus
 • Eva Sällström, OMV-chef Ängelholms sjukhus
 • Eva-Lotte Bengtsson, undersköterska Örkelljunga kommun
 • Lise-lott Hassel, HR-strateg Region Skåne
 • Ulrika Berggren, verksamhetschef, Capio Cityklinik i Båstad
 • Ewa Nilsson, Rektor, Akademi Båstad yrkeshögskola
 • Ann-Sofie Göransson, studeranderepresentant KS 20
 • Malin Fredman, studeranderepresentant ÄH 20
Ansökan för utbildningsstart hösten 2021 är öppen.

Ansök här via YH-antagning.

Successtories

Pin It on Pinterest

Share This