Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som undersköterska med fördjupade kunskaper och färdigheter kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska

Kursstart september 2021, FULLT.
Vi öppnar upp ansökan i februari 2022 för nästa kurstart som är i september 2022.

En spännande framtid

Efter din yrkeshögskoleexamen kommer din roll att skilja sig från undersköterskans då du fått kompetens att handleda och förmedla kunskap till annan personal, studerande, anhöriga och vårdtagare. Dina nya kunskaper och färdigheter kombinerat med din erfarenhet av och insikt i undersköterskans arbete innebär större möjlighet att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade undersköterskor. Studierna bedrivs delvis på distans med obligatoriska teoriveckor i Båstad varvat med handledda självstudier på hemorten. Utbildningsveckorna har utformats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor.

Kompetenshöjning och kvalitetssäkring

Utbildningen ger dig en kompetenshöjning med beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid somatiska och psykiska sjukdomstillstånd. Din breddade och fördjupade kunskap medför beredskap att möta barn och vuxna, att möta människor med psykisk ohälsa samt att möta människor i livets slut.

Efter utbildningen kan du arbeta som handledare och som språkombud, du får förmåga att identifiera problemområden och initiera förbättringsarbete samt förstå betydelsen av hur kunskap och vetenskap bidrar till en säker och lika vård för alla.

Våra studerande berättar!

Tünde Liljedahl

Student berättar om utbildningen som specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Annelie och Ulf

Studenter som efter avslutad utbildning jobbar på på akuten berättar varför du ska söka Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Kursplan

Allmän hälso- och sjukvård –en fördjupning, 55 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge handlingsberedskap i omhändertagande vid vanligt förekommande somatiska sjukdomstillstånd samt i akuta situationer utifrån ett salutogent och patientsäkert perspektiv. Vikt läggs vid kompetens att utföra bedömningar och agera adekvat. Personcentrerad vård och ett salutogent förhållningssätt diskuteras kontinuerligt genom kursens olika moment.

Kommunikation, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att belysa vikten av god kommunikation, samtal och bemötande mellan vårdtagare och vårdgivare samt med anhöriga. Vi för en öppen dialog kring värdegrundsarbete och etiskt förhållningssätt. Kursens mål är att den studerande ska bli Diplomerat språkombud enligt Vård och Omsorgscollege.

Handledning och ledarskap, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är utveckla en förståelse för att handledning är en hjälp och ett stöd i arbetet med människor och ett medel för den personliga kunskapsutvecklingen inom yrket. Kursen ska även ge insikter i eget ledarskap. Kursens mål är att den studerande ska bli Diplomerad handledare enligt Vård och Omsorgscollege steg 1 och 2.

Barn och ungdomars utveckling och hälsa, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få en fördjupad introduktion till barn och ungdomars utveckling och hälsa. Anknytningsteori, familjefokuserad omvårdnad, preventivt hälsoarbete och lekens betydelse är några av kursens områden. Dessutom belyser kursen livssituationen för barn i utsatta miljöer.

Palliativ vård, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetens i den omvårdnad och behandling som ges till människor i ett palliativt skede, i hemmiljö eller på en vårdinrättning. Kursen ger kunskap om smärtans olika dimensioner och de former av symtomlindring som erbjuds i livets slutskede.

Näring och hälsa, 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om  riktlinjer för bra mat, näring, prevention av undernäring, specialkoster samt måltidssituationens betydelse. Dessutom ingår utbildning i livsmedelssäkerhet.

LIA:n är valbar och kopplad till respektive kurs inom utbildningen, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att omsätta kunskaper och färdigheter från den teoretiska utbildningen, samt att därigenom få fördjupad förståelse för yrkesrollen inom respektive sjukvårdsområde.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper i hur man planerar och genomför en undersökning, där information från olika källor sammanställs, bearbetas och analyseras på ett systematiskt sätt utifrån vetenskaplig metod. Den studerande ska självständigt skriva och redovisa en vetenskaplig rapport, inkluderande ett förbättringsarbete, samt opponera och respondera.

Psykisk ohälsa, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetens i den omvårdnad och behandling som ges vid psykisk ohälsa. Suicid och suicidprevention, psykisk ohälsa hos barn och hos personer med kognitiv sjukdom samt anhörigas situation är andra områden som studeras.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Akutsjukvård, Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid. För information ring 0431-772 18.

Urval

Särskilt prov och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

September 2021– juni 2022, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom sjukvård blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Utbildningsledare Kit Emilsson har ordet

På Yrkeshögskolan i Båstad har vi i många år erbjudit utbildningar för undersköterskor som vill höja sin kompetens. Min roll som utbildningsledare är att se till att våra vårdutbildningar ger den specialistkunskap du efterfrågar, samtidigt som jag är ett stöd för dig under din utbildning.

Akademi Båstads mål är att du ska få en utbildning som gör dig redo att avancera inom ditt yrke. Våra YH-utbildningar inom vård är framtagna i samarbete med arbetslivet och utifrån den efterfrågan som finns inom vårdsektorn. Mitt mål som utbildningsledare är att du ska våga lämna din komfort-zon, se nya möjligheter och som specialiserad undersköterska kunna bidra till en god, säker och jämlik vård. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Jag är stolt över att kunna vara en del av teamet här på Akademi Båstad!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Kit Emilsson på 0431-776 49 eller maila direkt till kit.emilsson@akademi.bastad.se

9 + 14 =

Nyheter

POSITIVA SIFFROR

POSITIVA SIFFROR

Det senaste året har vi och vår näring matats med negativa siffror gällande t.ex. minskad omsättning, permitteringar och arbetslöshet. Med anledning av det vill vi idag lyfta ett positivt tal – 85%! Hela 85% av de som tog examen från utbildningen Koordinator inom...

läs mer
10 DAGAR KVAR!

10 DAGAR KVAR!

Tro det eller ej men nu är det mer eller mindre ”the final countdown” för att ansöka till: ¤ KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN ¤ OPERATIV LEDARE – inriktning Revenue management ¤ SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA inom kvalificerad sjukvård Ansökan för dessa utbildningar stänger...

läs mer
Vårdutbildning – Bli diplomerat språkombud

Vårdutbildning – Bli diplomerat språkombud

Språket är en förutsättning för att kunna ge en god, säker och jämlik vård. Fler och fler av våra äldre kommer från en annan språkkultur, likaså gör många av våra medarbetare inom vård och omsorg. När du studerar till specialistundersköterska hos oss blir du även...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This