Kvalificerad trädgårdsanläggare, 300 YH-poäng

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella utemiljöer? Då är det här utbildningen för dig – en utbildning där hantverkskunnandet är i fokus. Den kommer att ge dig gedigna kunskaper och färdigheter, vilket gör dig till en kvalificerad trädgårdsanläggare.
Ansökan för utbildningsstart januari 2022 är öppen
Ansök här:

Kvalificerad trädgårdsanläggare

Senast ändrad: feb 23, 2021

Behovet av kvalificerade trädgårdsanläggare med inriktning mot nyproduktion av utemiljö har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare, och efterfrågan kommer att öka i takt med ökat byggande och med kommande pensionsavgångar inom branschen.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Utbildningen går på djupet inom trädgårdsanläggningsämnet. Detta ger dig möjlighet att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad. Dessutom ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt.

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i både Båstad och Stockholm. Träffarna är en vecka långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsanläggare med båda händerna i jorden!

Utbildningens kurser och deras innehåll

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 10 YH-poäng

Kursen går på djupet vad det gäller arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekterna inom trädgårdsanläggningsbranschen. Den behandlar alltifrån aktuell ergonomi och den utrustning som finns för hjälp och skydd till lagar och andra bestämmelser inom området. Den behandlar även kvalitets- och miljöledning och hur man som trädgårdsanläggare kan arbeta miljömedvetet.

 

Den studerande ska med säkerhet kunna analysera sin egen arbetssituation och alltid arbeta säkert och arbetsmiljömedvetet. Den studerande ska även arbeta kvalitets- och miljömedvetet. Målet är också att den studerande ska ha ett fortsatt intresse att ta till sig nya rön, råd och anvisningar inom dessa områden.

Fördjupad växtkunskap, 50 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av växter som används i trädgårdsanläggningssammanhang. Kursen behandlar växternas olika användningsområden och hur olika ståndortsfaktorer påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen.

Den studerande ska kunna identifiera ett brett växtsortiment och ha fördjupad kunskap om växterna, bland annat deras olika krav på livsmiljöer. Den studerande ska bli skicklig i sin användning av växter och välja rätt växt till rätt plats och på så sätt anlägga trädgårdar med lång hållbarhet och lägre skötselkostnader.

Markbyggnad – grovplanering, 10 YH-poäng

Kursen behandlar schaktning, fyllning, rördragning, dräneringssystem med mera.

Den studerande ska ha goda kunskaper och insikter i grovplaneringens olika moment inom trädgårdsanläggning.

Markbyggnad – finplanering, 30 YH-poäng

Kursen behandlar konstruktioner av trappor, murar, kantsten, beläggningar och andra anläggningsobjekt av materialen natursten, grus, asfalt, tegel och betong. Så till exempel innehåller den kunskaps- och färdighetsträning i bland annat sådana avancerade anläggningsmoment som bågsättning av smågatsten och byggande av kallmur med fältsten.

Den studerande ska bli en kvalificerad hantverkare när det gäller att arbeta med de material i de konstruktioner som kursen behandlar.

Markbyggnad – markutrustning, 20 YH-poäng

Kursen behandlar alla de konstruktioner i en trädgårdsanläggning som är gjorda av trä. Även konstruktioner av andra material så som metall behandlas. Kursen går också igenom byggande och montering av lekredskap och liknande markutrustning och säkerheten kring dessa.

Den studerande ska få god hantverksskicklighet när det gäller konstruktioner av trä och andra material samt montering av annan markutrustning. Den studerande ska även utveckla en förmåga att kunna komma med konstruktiva lösningar på problemsituationer i utemiljön genom att använda de material och kunskaper som kursen behandlar.

Markbyggnad – vegetation, 30 YH-poäng

Kursen behandlar alla delar i ett trädgårdsanläggningssammanhang som har med växter att göra – uppbyggnad av växtbäddar, anläggning av gräsmatta med både sådd och på rulle, plantering, uppbindning, etableringsskötsel, beskärning, anläggande av bevattningssystem, anläggande av gröna tak och väggar med mera. Kursen går även på djupet vad det gäller växthantering.

Den studerande ska bli mycket skicklig och ha en hög kvalitetsmedvetenhet när det kommer till att hantera växter i anläggningssammanhang och när det gäller att skapa bästa förutsättningar för växter att kunna utvecklas optimalt i olika situationer.

LIA – finplanering, 20 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller markkonstruktioner av natursten, grus, asfalt, och betong.

Den studerande får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska hantverket. Den studerande blir väl bevandrad inom finplaneringens praktiska moment och får god insikt i trädgårdsanläggningsbranschen.

LIA – markutrustning, 20 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller träkonstruktioner, lekredskap och andra vanligt förekommande installationer i trädgårdsanläggningssammanhang.

Den studerande får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska hantverket. Den studerande blir väl bevandrad inom de vanligast förekommande, praktiska momenten som har med träkonstruktioner och annan markutrustning att göra och får god insikt i trädgårdsanläggningsbranschen.

LIA – vegetation, 20 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller vegetationshantering i trädgårdsanläggningssammanhang – uppbyggnad av växtbäddar, anläggning av gräsmatta, plantering, etableringsskötsel med mera.

Den studerande får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska hantverket. Den studerande blir väl bevandrad inom växthanteringens praktiska moment och att anlägga vegetationsytor och får god insikt i trädgårdsanläggningsbranschen.

LIA – valbar inriktning, 20 YH-poäng

Möjligheten att fördjupa sina praktiska kunskaper genom att välja något av följande områden som även behandlats i tidigare LIA-kurser, vilka föregår denna:

 • anläggning med växter
 • anläggning med natursten, grus, asfalt och betong
 • eller byggnation av träkonstruktioner och lekredskap samt installationer av annan markutrustning

eller att bredda sina praktiska kunskaper genom att välja något av följande områden som inte behandlas i de andra LIA-kurserna:

 • projektering av utemiljö
 • anläggning av dammar och pooler
 • anläggning av VA-system
 • byggnation av husgrunder
 • byggnation av gröna väggar
 • byggnation av gröna tak
 • eller annan vald inriktning som godkänts av kursansvarig.

Den studerande inhämtar praktisk erfarenhet inom vald inriktning så att denne får en bredare och djupare erfarenhetsbank att ta av längre fram i sin yrkeskarriär.

Markbyggnadsprocessen, 40 YH-poäng

Kursen behandlar entreprenadjuridik, ritningsläsning, dimensionering, mängd- och massberäkning, material- och maskinbeställning, arbetsplanering med mera. Även ÄTA (ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten) tas upp, bland annat hur det påverkar det praktiska trädgårdsanläggningsarbetet.

Den studerande ska få en god överblick över de olika processer som pågår inom trädgårdsanläggning och få goda färdigheter i att läsa arbetsbeskrivningar och ritningar och att i övrigt tolka arbetshandlingar. Kursen ska ge den studerande den spetskompetens som gör honom eller henne till en nyckelperson i det framtida yrkeslivet.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Kursen ger de redskap och färdigheter som krävs för att självständigt fördjupa sig inom valt område, att kritiskt analysera den information man finner och de resultat man får, att skriva rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att muntligen redovisa vad man kommit fram till inför en tänkt målgrupp.

Den studerande ska kunna specialisera sig som trädgårdsanläggare och bli lite av en expert inom sin valda fördjupning, men också att arbeta självständigt och ha ett kritiskt förhållningssätt. Målet är också att öka den studerandes kompetens som kvalificerad trädgårdsanläggare.

Enstaka kurser och dess innehåll:

Markbyggnadsprocessen, 40 YH-poäng

Kursen behandlar entreprenadjuridik, ritningsläsning, dimensionering, mängd- och massberäkning, material- och maskinbeställning, arbetsplanering med mera. Även ÄTA (ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten) tas upp, bland annat hur det påverkar det praktiska trädgårdsanläggningsarbetet. Den studerande ska få en god överblick över de olika processer som pågår inom trädgårdsanläggning och få goda färdigheter i att läsa arbetsbeskrivningar och ritningar och att i övrigt tolka arbetshandlingar. Kursen ges på semidistans.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskilda behörighetskrav Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1 eller motsvarande. Uppfyller du inte de särskilda förkunskapskraven är det möjligt att söka på reell kompetens. För mer information ring 0431-772 18.

Upplägg och schema

Kurserna är på semidistans med några fysiska träffar i Båstad och Stockholm och där emellan görs uppgifter via lärplattform.

Schema för kurserna:

v. 46   14 och 15 november, Båstad’

v. 50   9, 10, 11 och 12 december, Stockholm (endast fm 12/12)

v. 3   14 och 16 januari 2020, Båstad

v. 10  2 och 3 mars 2020, Båstad (endast fm 3/3)

Ansök till enstaka kurser

Markbyggnadsprocessen, 40 YH-poäng. Ansök senast 2019-10-27 här:

Behörighetskrav och urvalsprocessen

Grundläggande behörighetskrav

Behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare är den som: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt, eller är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs det kunskaper i svenska.

Särskilda förkunskapskrav

För att få läsa på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare krävs det minst godkänt betyg (E) i följande kurser från naturbruksprogrammet (GY2011):

 

 • Marken och växternas biologi (BIGMAN0), 100 poäng
 • Fordon och redskap (FOHFOR0), 100 poäng
 • Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01), 100 poäng

Nedan följer en förteckning över de ersättningsmöjligheter som finns till var och en av dessa kurser:

Marken och växternas biologi (BIGMAN0), 100 poäng

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2011/Vux2012

Växtkunskap – fastighetsskötsel (VÄXVÄK0), 100 poäng, eller Biologi 2 (BIOBIO02), 100 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2000

Kretslopp (BI1205), 50 poäng, och Mikrobiologi och genetik (BI1206), 50 poäng, och Växt- och djurliv (BI1208), 50 poäng, eller Biologi B (BI1202), 50 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Lpf94

Botanik (MRVX201), 30 poäng, och Marklära (MRVX203), 30 poäng, eller Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), 40 poäng, och Mikrobiologi och genetik (NAM204), 50 poäng, och Växt- och djurliv (NAM208), 30 poäng, eller Biologi B (BI201), 60 poäng.

Övriga ersättningsmöjligheter

Minst 5 veckors heltidsstudier med godkänt resultat vid annan utbildningsanordnare (universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola m.fl.) där innehållet i utbildningen motsvarar kursbeskrivningen till Marken och växternas biologi (BIGMAN0) eller motsvarande.  

Fordon och redskap (FOHFOR0 alt. NABFOR0), 100 poäng

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2011/Vux2012

Terrängtransporter (NABTER0 alt. SKMTER0), 100 poäng, eller Anläggningsförare 1 (ANAANA01), 200 poäng, eller Yrkestrafik 1a (TRAYRK1a), 200 poäng, eller Yrkestrafik – vux (TRAYRK1), 300 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2000

Basmaskin körning (NABT1201), 50 poäng, eller Transportfordon grundkurs (TRTE1216), 150 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Lpf94

Körning med basmaskin (NABT201), 60 poäng, eller Transportfordon – grundkurs (TRTTE209), 90 poäng.

Övriga ersättningsmöjligheter

Körkort och särskilt intyg från arbetsgivare inom trädgårdsbranschen eller minst 5 veckors heltidsstudier med godkänt resultat vid annan utbildningsanordnare (universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola m.fl.) där innehållet i utbildningen motsvarar kursbeskrivningen till Fordon och redskap (FOHFOR0) eller motsvarande.  

Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01), 100 poäng

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2011/Vux2012

Växtkunskap – fastighetsskötsel (VÄXVÄK0), 100 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2000

Växtkunskap (TDG1212), 100 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Lpf94

Växtkunskap (MRVX204), 100 poäng.

Övriga ersättningsmöjligheter

Yrkesbevis 8 – Växtkännedom (det vill säga steg 1-3) enligt TCYK eller minst 5 veckors heltidsstudier med godkänt resultat vid annan utbildningsanordnare (universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola m.fl.) där innehållet i utbildningen motsvarar kursbeskrivningen till Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01) eller motsvarande.

Olika sätt att kunna uppfylla de särskilda förkunskapskraven

Reell kompetens

Om man inte har den utbildning som krävs men har motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser, kan man få sin reella kompetens validerad. Se vidare www.valideringsinfo.se.

Läsa kurserna

Gå till kommunens vuxenutbildningsenhet och be om att få läsa kurserna eller att få göra särskilda prövningar i dem. Om kursen Marken och växternas biologi inte kan erbjudas, kan den ju till exempel bytas ut mot kursen Biologi 2. Om man önskar läsa Yrkesbevis 8 – Växtkännedom, steg 1-3, enligt TCYK, hittar man utbildningsanordnare på www.yrkesbevis.com. Det finns även privata utbildningsföretag som erbjuder utbildning som man kan betala för, till exempel Hermods, NTI-skolan, Trädgårdsakademin.

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Det är även möjligt att söka en behörighetsgivande förutbildning, vilken Akademi Båstad ordnar, för att kunna uppfylla de särskilda förkunskapskraven. För mer information om denna förutbildning, se fliken BFU ovan.

Urval

Om det finns färre eller lika många behöriga sökande som det finns platser på utbildningen, tas alla in. Dock kan inte fler än maximalt fem personer som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven tas in, enligt den så kallade 20-procentsregeln. Om det däremot finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer att kallas till särskilt prov. Det särskilda provet består av tre delar:

 1. Skriftligt prov bestående av branschrelaterade frågor samt matematiska och språkliga uppgifter
 2. Praktiskt prov kopplat till branschen som redovisas muntligen två gånger
 3. Intervju som genomförs två gånger av två olika personer.

Varje del av det särskilda provet ger ett antal poäng som resulterar i vilken plats i rangordningen i urvalsprocessen den sökande får. De som har genomfört det särskilda provet men som inte kan erbjudas en plats på utbildningen på grund av fler sökande än platser sätts upp på en reservlista. Om det blir aktuellt, kommer det särskilda provet att genomföras följande dagar:

 • Måndagen den 7 oktober 2019, klockan 13:00-16:00
 • Tisdagen den 8 oktober 2019, klockan 09:00-12:00
 • Tisdagen den 8 oktober 2019, klockan 13:00-16:00
 • Onsdagen den 9 oktober 2019, klockan 09:00-12:00

20-procentsregeln

De som INTE uppfyller de grundläggande behörighetskraven och/eller de särskilda behörighetskraven kan ändå söka till utbildningen. Om den sökande bedömns kunna tillgodogöra sig utbildningen och verka i yrket, får denne vara med i urvalsprocessen. Dock kan sägas att inte fler än maximalt fem personer får antas enligt den här regeln, då utbildningen har totalt 25 platser.

 

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Denna behörighetsgivande förutbildning, eller preparandkurs som vissa kallar den, är till för dem som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven. På detta sätt kan den som inte har någon bakgrund i trädgårdsbranschen och som inte har läst några trädgårdskurser tidigare ges möjlighet att bli fullt behörig till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare. Den som genomfört förutbildningen med godkänt resultat (G eller VG) antas till den utbildningsomgång på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare som följer efter förutbildningen. Den behörighetsgivande förutbildningen är CSN-berättigad.  

Behörighetskrav

För att få läsa den behörighetsgivande förutbildningen krävs grundläggande behörighet.  

Ansökan

Den som behöver gå den behörighetsgivande förutbildningen för att kunna komma in på utbildningen ansöker som vanligt till utbildningen. (Man ansöker alltså inte särskilt till denna förutbildning.) De sökande som inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven men som uppfyller kraven ovan kommer att erbjudas plats till den behörighetsgivande förutbildningen.

Klicka här för att ansöka till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare!

Om det är många sökande till utbildningen, kommer ett urval att göras. (Se vidare under rubriken Urval under fliken Behörighet.)

Ledamöterna i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare

 

Anna Baeck

Anna Baeck

HFAB Halmstad

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Thomée

Fredrik Thomée

Utbildningsledare: Kvalificerad trädgårdsanläggare
Lärare: Grundutbildning trädgård
0431-776 50
fredrik.thomee@akademi.bastad.se

Magnus Fischer

Magnus Fischer

Trädgårdsmiljö i Billdal AB och styrelseledamot i Trädgårdsanläggarna Sverige

Oliver Stumpe

Oliver Stumpe

Trädgårdsanläggare, Båstad

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Kyrkogårdschef, Båstad - Östra Karups församling, Båstad

Pontus Runeke

Pontus Runeke

Landskapsarkitekt vid Runeke Konsult AB

Ulf Hansson

Regionalt fackligt ombud för Kommunal

Ulf Renwert

Ulf Renwert

Internkonsult grönytor, Peab anläggning, Malmö

Följande personer har varit föreläsare, lärare och/eller handledare på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare sedan starten 2016

Britta Alstad, Liljemark Consulting (2016)
Ann-Sofie Andersson, Akademi Båstad (2016-2018)
Jakob Andersson (2017)
Stefan Andersson, WaterBoys (2016)
Thorbjörn Andersson, Sweco Architects (2016)
Camilla Carén Palm, Milla Trädgårdsmästare (2017)
Ulf Dehn, Clarendo (2016, 2017)
Lina Eliasson, Trädgårdsritaren (2017)
Björn Embrén, Trafikkontoret, Stockholms stad (2016, 2017)
Valentin Filipoiu, WaterBoys (2016, 2017)
Carl Fäldt, Ramudden (2018)
Enrique Garat, Oliver Stumpe Trädgårdsanläggare på Bjärehalvön (2016)
Annika Gullberg, Landskap & Management (2016, 2017)
Sven Göransson, Biobasiq (2018)
Ulf Hansson, Kommunal (2017, 2018)
Pernilla Hörstedt, NP Nilsson (2016)
Kurt Johansson, SLU Alnarp (2016, 2017)
Mikael Johansson, RISE CBI Betonginstitutet (2017)
Ulf Johansson, Miljönära08 (2017)
Christin Jönsson, Tillgänglighetskonsult Christin Jönsson (2018)
Ulf Karlberg, Trädgårdsanläggarna i Sverige (2016)
Sofia Karlsson, Junecon (2016, 2017)
Stefan Karlsson, Oliver Stumpe Trädgårdsanläggare på Bjärehalvön (2017)
Jenny Knutsson, Akademi Båstad (2016)
Lennart Korén, Korens Markbyggnad (2016, 2017)
Peter Korn, Klinta Trädgård och Peter Korns Trädgård (2016, 2017)
Reny Kupiec, Remak bygg & heminredning (2016, 2017)
Lars Källered, Fuktkonsult (2016, 2017)
Ylva Landerholm, Ylva Landerholm (2018)
Johan Larsson, Svenskt Trä (2016)
Tomas Lundén, Trädgårdslunden anläggning och förvaltning (2017)
Glenn Lundmark, Asfaltskolan (2016, 2017)
Claes-Anders Malmberg, Acama konsult (2016)
Jonatan Malmberg, Scandinavian Green Roof Institute (2018)
Stefan Mattson, Stefan Mattson Trädgård (2016, 2017)
Per Nevermann, Solna Trädgårdsanläggning (2016, 2017)
Annika Nilsson, Känsla för grönt (2017)
Hans Nilsson, Lekplatskonsulten (2016)
Börje Ohlin, Terrigio (2017)
Magnus Ottosson, Mark och Trädgård (2016, 2017)
Olof Palm, Trädgårdshjälpen i Ranarp (2016, 2017)
Elin Pirard, Liljemark Consulting (2017)
Margareta von Rosen, Akademi Båstad (2016-2018)
Helena Rosenlöv Egge, AddGreen (2016-2018)
Pontus Runeke, Runeke Konsult (2017, 2018)
Inger Runeson, Pratensis (2017)
Peter Sandberg, Växtteknik PS Konsult (2016)
Hannu Sarenström, Hannu Sarenström (2017)
Johan Slagstedt, Markkompaniet (2017, 2018)
Oliver Stumpe, Oliver Stumpe Trädgårdsanläggare på Bjärehalvön (2016, 2017)
Bengt Syrén, Bara Mineraler (2018)
Anders Tapper, Gunnebo Fastening (2016)
Fredrik Thomée, Akademi Båstad (2016-2018)
Niklas Ulfheden, Essunga Plantskola (2018)
Anders Wallin, SSAB (2016, 2017)

Följande studiebesök har gjorts på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare sedan starten 2016

Augustenborgs Botaniska Takträdgård, Malmö (2016, 2017)
Bara Mineraler, Bara (2016, 2017)
Bergianska trädgården, Stockholm (2016, 2017)
Billdals Trädgårdsanläggning (Trädgårdsanläggning kring privatvilla i Kullavik, Kungsbacka) (2016)
Bovieran, Helsingborg (2017)
Derome Timber, Anneberg (2016)
Derome Timber, Derome (2016)
Ekostaden Augustenborg, Malmö (2016, 2017)
Emmaboda Granit, Bårarp, Getinge (2016, 2017)
Emporia, Hyllie, Malmö (Takträdgården) (2016, 2017)
Enköpings parker (2016, 2017)
Göteborgs botaniska trädgård (2017)
Hallandsåsens Växtbutik, Hasslöv (2016)
Hasselfors Garden, Perstorp (2017)
Hyllie Vattenpark, Malmö (2016)
KG Nilssons Cementgjuteri, Våxtorp (2016, 2017)
Klinta Trädgård, Höör (2016, 2017)
Laholms stadspark (2016, 2017)
Lambertsson, Förslöv (2016)
LBC Ängstorp, Laholm (2017)
Linders Plantskola och Linderslunds arboretum, Hörby (2017)
MaskinExpo, STOXA, Märsta (2016, 2017)
Munkagårdsgymnasiet, Tvååker (2016)
Naturstenskompaniet, Högsma, Glimåkra (2016, 2017)
Naturstenskompaniet, Bokalyckan, Bjärlöv (2016, 2017)
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm (2016, 2017)
Oves Minilast (Schaktningsarbeten på Skeppsholmen, Stockholm) (2016)
Peab Asfalt (Asfaltläggning i Nacka kommun) (2016, 2017)
Peab Asfalt, Västberga asfaltverk, Stockholm (2016, 2017)
Privat trädgård, Förslöv (2016, 2017)
Skogskyrkogården, Stockholm (2017)
Solrosparken, Vallås, Halmstad (2016, 2017)
Splendor Plant, Svanshall (2016, 2018)
Svenska NaturTak, Tygelsjö (2016, 2017)
Swerock, Förslöv (Grustäkt/terminal) (2016, 2017)
Södra, Värö, Varberg (2017)
Tönnersjö Plantskola, Eldsberga (2016, 2017)
Utetjänst i Kungsbacka (Trädgårdsanläggning kring flerfamiljsbostadshus i Örgryte, Göteborg) (2017)
Vargaslätten, Simlångsdalen (2016, 2017)
Våxtorps Betong (2016, 2017)
Välkomstparken, HFAB:s kontor, Halmstad (2016, 2017)
Wanås, Knislinge (2016, 2017)

Svar på frågor av allmänt intresse

Jag är mycket intresserad av trädgård, är detta rätt utbildning för mig?

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare syftar till att utbilda personer som ska anlägga nya utemiljöer. Det är kreativt, omväxlande, händelserikt och utvecklande att arbeta som trädgårdsanläggare, men det är också mycket fysiskt tungt och krävande. Om man inte har de fysiska förutsättningar som krävs eller har mindre tungt trädgårdsarbete i tankarna måste vi tyvärr säga att detta INTE är rätt utbildning.

Är det vanligt med säsongsanställning som trädgårdsanläggare?

Hela trädgårdsbranschen är säsongsbetonad – vissa delar av branschen har kortare säsonger och andra längre, och längden på säsongerna skiftar beroende på var i landet man bor. Säsongen för trädgårdsanläggare tillhör den längre i branschen. I södra delen av landet är det inte ovanligt att den börjar i mars och slutar i december. Det är vintern som avgör om det går att anlägga eller inte. Så, ja, det är vanligt med säsongsanställning som trädgårdsanläggare.

På senare tid har det dock blivit vanligare med att man arbetar årsarbetstid, vilket betyder att man arbetar fler timmar per vecka när det är högsäsong och färre timmar per vecka när det är lågsäsong. Det är inte heller ovanligt med helårsanställningar som trädgårdsanläggare, vilket innebär att man har andra arbetsuppgifter under vintermånaderna, till exempel fastighetsskötsel, snö- och halkbekämpning eller beskärning.

Jag har inte läst alla de tre kurser (eller deras ersättningskurser) som utgör särskilt förkunskapskrav men har stort intresse för trädgård och har arbetat med det. Kan jag åberopa reell kompetens i min ansökan?

Reell kompetens innebär din samlade kompetens, oavsett hur den inhämtats och oavsett om du har formella betyg på den eller inte. Du kan till exempel ha grundat din erfarenhet/kunskap/kompetens på deltagande i föreningsliv, arbetsliv, utlandsstudier, personalutbildning eller andra typer av studier och kurser med mera. Du låter helt enkelt värdera, inte bara dina skolkunskaper, utan alla betydelsefulla kunskaper och erfarenheter för en bedömning om din totala kompetens ger dig möjlighet att klara av utbildningen.

Så om du anser att du har den kompetens som motsvarar en, flera eller alla de kurser som utgör särskilt förkunskapskrav, ska du åberopa reell kompetens i din ansökan och skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor. Snegla gärna på kursplanerna till de kurser som utgör särskilt förkunskapskrav och beskriv hur du har uppnått de olika kursmålen.

Det finns andra sätt att komma in på utbildningen än att åberopa reell kompetens. Se vidare under frågorna som gäller den behörighetsgivande förutbildningen och 20-procentregeln.

Kan jag fortsätta mitt arbete under tiden som jag studerar vid yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare?

Omständigheterna varierar från person till person, och i enstaka fall skulle någon säkert kunna klara av att arbeta heltid samtidigt som denne pluggar en heltidsutbildning. Men vi rekommenderar INTE att man fortsätter en heltidsanställning samtidigt som man ska klara av en utbildning med en studietakt på i genomsnitt 40 timmar per vecka. (För vissa kommer det till och med att krävas fler timmar i veckan, då man har olika förutsättningar, förmågor och förkunskaper.) En distansutbildning är nämligen minst lika krävande som en bunden utbildning. Men om omständigheterna är gynnsamma, det vill säga om man inte har för stora familjeförpliktelser eller andra engagemang på sin fritid, kanske man kan klara av att arbeta deltid samtidigt som man studerar till kvalificerad trädgårdsanläggare.

Hur ligger LIA-perioderna?

När det gäller LIA-perioderna på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare är de fyra till antalet om vardera fyra veckor. Tanken är att de ska genomföras löpande under utbildningen i samband med att man läser de kurser som är kopplade till de olika LIA-kurserna och i enlighet med ramschemat för utbildningen.

Däremot finns det en viss flexibilitet i systemet och de måste inte genomföras under exakta tidsperioder. Det är upp till den studerande att planera in dessa kurser så att det fungerar för företaget som man ska göra sin LIA hos och så att man kan genomföra de uppgifter som är kopplande till respektive LIA-kurs, men också så att den studerandes övriga liv fungerar smidigt. Ett krav finns dock och det är att alla LIA-kurserna måste vara genomförda med minst godkänt resultat för att kunna få ut en examen.

Kan jag göra LIA på det företag som jag redan arbetar på?

Vi rekommenderar INTE att man gör LIA på den arbetsplats och med de människor som man redan känner väl. Syftet med LIA:n är att man ska utvecklas som hantverkare, vilket man gör bäst i en miljö som man inte känner så väl sedan tidigare.

Vi kommer dock att godkänna att en studerande gör vissa LIA-perioder på en arbetsplats som denne redan känner, om så är önskan och om det går att säkerställa att den studerande kommer att kunna utvecklas under perioden och uppfylla målen i den eller de LIA-kurser som det gäller.

Leder utbildningen till kvalificerad trädgårdsanläggare till att man får yrkesbevis inom trädgårdsyrket?

Ja, det gör det. Av de 13 yrkesbevis som Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté (TCYK) utfärdar uppnår man följande yrkesbeviskurser efter att man har fullföljt yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare med godkänt resultat och efter att man gjort några särskilda uppgifter som inte ingår i den ordinarie utbildningen, till exempel ett sommarblomsprov:

 • Kurs 2 – Ritningsläsning, avvägning och utsättning
 • Kurs 3 – Schakt, fyllning och dränering
 • Kurs 4 – Markbetong och asfalt
 • Kurs 5 – Trappor och murar
 • Kurs 6 – Naturstensarbeten (steg 1-3)
 • Kurs 7 – Gräsanläggning
 • Kurs 8 – Växtkännedom (steg 1-3)
 • Kurs 10 – Lekredskap och träarbeten

Dock ska tilläggas att det krävs minst 2 400 arbetade timmar inom trädgårdsbranschen för att få ut själva yrkesbevisen.

De studerande får själva stå för TCYK-kansliets administrationskostnad medan skolan inte tar ut någon kostnad för sin administration. (Båstads kommun kommer att mellanfakturera de studerande.)

För mer information, se www.yrkesbevis.com.

Ansök

Nästa utbildningsstart är januari 2022 och vi öppnar upp ansökan 15 mars 2021.

Klicka här för att ansöka till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare!

Pin It on Pinterest

Share This